EDUpoint

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program aktuálne prebieha formou online webinárov a diskusií.

Neskôr sa opäť vrátime k živým workshopom, ktoré účastníkom umožňujú zažiť a osvojiť si praktické a inovatívne metódy vzdelávania, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie. V EDUpointe sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, ale aj široká verejnosť. Navzájom zdieľajú príklady dobrej praxe, diskutujú na aktuálne témy, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní.

EDUpoint vo Zvolene a v Snine zastrešuje Komenského inštitút. Sú súčasťou siete v deviatich mestách po celom Slovensku, ktoré s partnerskými organizáciami koordinuje Nadácia Pontis.

Prehľad aktuálnych aktivít nájdete na www.generacia30.sk/edupoint.

EduPoint Zvolent realizuje Komenského inštitút (Živica) s podporou Generácie 3.0 (Nadácia Pontis).