Prieskum: Rodičia chcú zmeny vo vzdelávaní

22. apríla 2020, Bratislava – Zatvorenie škôl a z toho plynúce zmeny trápia nielen pedagógov, ale aj rodičov. Aký majú rodičia postoj k aktuálnym témam vo vzdelávaní? Malo by podľa nich dôjsť k zmenám v obsahu vzdelávania? A ako vnímajú systém hodnotenia svojich detí, či ich prepadávanie? Aj na tieto otázky sa sústredil prieskum medzi rodičmi základných škôl, ktorý v polovici apríla realizovala agentúra Focuspre Komenského inštitút

Otázky prieskumu1 reflektujú na aktuálne zmeny v hodnotení žiakov, prepadávania a obsahu vzdelávania, ktoré začiatkom apríla predstavilo ministerstvo školstva a Štátny pedagogický ústav. “Reprezentatívny prieskum ukazuje, že rodičia vítajú navrhované zmeny vo vzdelávaní a to nielen v čase trvania pandémie spôsobenej vírusom COVID-19, ale aj po nej,” hovorí Martin Slosiarik riaditeľ agentúry FOCUS

Väčšina rodičov detí navštevujúcich základné školy víta možnosť hodnotenia žiakov na konci školského roka aj slovne. Konkrétne celkovo 84 % z opýtaných, pričom viac ako pätina rodičov by preferovala pre aktuálny školský rok výlučne slovné hodnotenie bez známok (23 %) a viac ako polovica rodičov by si priala kombináciu známok a slovného hodnotenia (61 %). Po skončení koronakrízy by slovné hodnotenie na vysvedčení na základných školách v nejakej podobe uvítali takmer dve tretiny rodičov (63%). ,,Slovné hodnotenie sme v čase prerušeného vyučovania v školách zaviedli najmä z dôvodu zabezpečenia spravodlivosti pri hodnotení každého žiaka, keďže podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie majú v tejto situácií veľmi rozmanité. Vzhľadom na jeho viaceré výhody, spočívajúce najmä v poskytnutí konštruktívnej spätnej väzby a v podpore motivácie žiaka, by sme radi ponechali slovné hodnotenie ako jednu z možností pre učiteľov všetkých ročníkov základných škôl aj v budúcnosti,“ hovorí Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu. Diskusie sa rozvinuli aj pri téme zrušenia prepadávania, ktoré prišlo aj z dôvodov aktuálnych nerovných možností vzdelávania sa. Až 70 % rodičov súhlasí s návrhom MŠVVaŠ SR, že by z dôvodu koronakrízy nemali žiaci na základných školách na konci tohto školského roku prepadnúť.

Zmenám v obsahu vzdelávania dali rodičia zelenú 

Slovenské školstvo má dlhodobo problém s kladením veľkého dôrazu na encyklopedické vedomosti žiakov. Počas aktuálnej krízy to intenzívne pociťuje aj množstvo rodičov, ktorí so svojimi deťmi riešia veľký objem zadaní a úloh zo strany niektorých učiteľov. Výsledky prieskumu ukázali, že takmer tri štvrtiny (72 %) rodičov detí základných škôl súhlasí s návrhom zmien obsahu vzdelávania. Dáta ukázali, že to nevnímajú len ako aktuálny problém – 67 % z nich by súhlasilo so zmenami v obsahu aj po skončení koronakrízy. ,,Dôraz na memorovanie faktov bol aj v minulosti problematický. V dnešnej informačnej dobe to platí obzvlášť. Potrebujeme skôr mladých ľudí učiť, ako si vyberať z množstva ľahko dostupných informácií a posilňovať u nich životné zručnosti akými sú kritické myslenie, tímová spolupráca, kreativita či vnútorná motivácia učiť sa niečo nové. Aby učitelia mali čas tieto zručnosti u žiakov rozvíjať, potrebujeme ubrať z predpísaného obsahu učiva,” uviedla Tina Gažovičová, expertka Komenského inštitútu. O nevyhnutnosti zmien vo vzdelávaní sa na Slovensku dlhodobo diskutuje, ale mnohé inovatívne riešenia, ktoré by ich podporili, ostali často len na úrovni návrhov. ,,Nemalá časť praktických zmien sa deje vďaka nadšeným učiteľom, občianskym iniciatívam a programom akým je Komenského inštitút. Zmena zdola je nevyhnutná, ale má svoje obmedzenia. Práve teraz máme príležitosť, aby tieto snahy boli podporené aj zásadnejšími zmenami pravidiel zo strany štátnych inštitúcií,” uzatvára Radoslav Plánička z Komenského inštitútu.Prieskum ukázal, že rodičia sú otvorení reforme školstva a že sú ďalšou dôležitou skupinou, ktorá potrebné zmeny očakáva.

Poznámky

1 Celoslovenský kvantitatívny on-line prieskum medzi rodičmi detí, ktoré navštevujú základnú školu realizovala agentúra Focus a financoval ho Nadačný fond Telekom. Uskutočnil sa 15. – 17. apríla 2020. Počet respondentov: 505.

Kompletné výsledky prieskumu si môžete pozrieť tu.

O Komenského inštitúte

Komenského inštitút dlhodobo vytvára inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov Slovenska – riaditeľov a zástupcov, učiteľov základných a stredných škôl i budúcich pedagógov. Poukazuje na výzvy, ktorým čelí slovenské školstvo a prostredníctvom príkladov realizovaných priamo pedagógmi ukazuje možné cesty ich postupného prekonania. V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi ukazujú, ako je možné školstvo postupne reformovať zdola.
V roku 2017 bol Komenského inštitút zaradený nadáciou Varkey Foundation medzi 4 najinšpiratívnejšie vzdelávacie programy sveta. Komenského inštitút realizuje aj Ocenenie Učiteľ Slovenska ako súčasť medzinárodnej iniciatívy Global Teacher Prize, ktorá vznikla aj preto, aby sa zvýšila povedomie o dôležitosti profesie pedagógov.

O Živici

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Viac informácií o aktivitách nájdete na www.zivica.sk

Kontakt pre médiá:

Radoslav Plánička, program Komenského inštitút: planicka@zivica.sk, 0915 331 949