Výzva pre záujemcov o pozíciu mentorka/mentor pre učiteľov v okresoch Zvolen, Detva, Krupina

Komenského inštitút hľadá spolupracovníkov na pozíciu mentorky/ mentora pre učiteľov základných škôl v okresoch Zvolen, Detva, Krupina v rámci Regionálneho centra podpory učiteľov, ktoré začne fungovať v novom školskom roku 2023/2024

Opis pracovných činností mentora:

1. Poskytovať individuálne poradenstvo pedagogickým  a odborným zamestnancom škôl (vrátane vedúcich PZ a OZ):

 • realizovať individuálne poradenstvo pre PZ a OZ v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia,
 • realizovať návštevy vyučovacích hodín PZ a OZ s cieľom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • poskytovať spätnú väzbu k pozorovaným edukačným postupom (navrhovať odporúčania na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, identifikovať a diagnostikovať problémy PZ a OZ, podporovať PZ a OZ pri tvorbe návrhov možných riešení ich problémov, pomáhať v zapracovaní riešení vo výchovno-vzdelávacom procese v triede a práci so žiakmi)

2. Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach formou:

 • poldňových workshopov,
 • celodňových workshopov,
 • facilitácie učiacich sa skupín,
 • organizácie prednášok a diskusií
 • iných aktivít, ktoré vyplynú z potrieb škôl v regióne

3. Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne formou:

 • dotazníkov pre PZ a VPZ škôl a školských zariadení,
 • individuálnych rozhovorov s PZ a VPZ škôl a školských zariadení.

4. Administratívne úlohy spojené s pracovným miestom spočívajú najmä:

 • vo vyplnení pracovného výkazu,
 • vo vedení dokumentácie o činnostiach uvedených v bodoch 1-3,
 • vo vykonávaní ďalších úloh vyplývajúcich z pracovného zaradenia.

5. Budovať partnerstvá v regióne a sieťovanie formou:

 • predstavenia činnosti uvedených v bodoch 1-3,
 • bilaterálnych stretnutí s riaditeľmi škôl a/alebo so zriaďovateľmi,
 • multilaterálnych stretnutí s viacerými potenciálnymi partnermi v regióne s cieľom networkingu.

6. Vlastné vzdelávanie a práca na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach:

 • mentoring,
 • vzdelávacie programy,
 • hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov,
 • vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma,
 • personalizácia vyučovania a inklúzia vzdelávania,
 • digitalizácia

Predpokladaný rozsah práce mentora:

 • 50 % úväzku práca vo svojej kmeňovej škole (2,5 dňa)/ v prípade riaditeľky/riaditeľa 100%  úväzku práca vo svojej kmeňovej škole
 • 50 % úväzku práca pre RCPU (2,5 dňa, 18,75 hodín týždenne)
 • Koncom júla a v priebehu augusta 2023 sa uskutoční 5-dňové školenie v téme mentoringu. Účasť na školení je pre mentorov povinná. (Náklady školenia ako aj strava a ubytovanie budú účastníkom hradené.) 
 • Začiatok pracovného pomeru 1.9. 2023

Platové podmienky:

 • Minimálne 1010€ brutto / 50% úväzok + technická podpora a hradené cestovné náklady. Finálna výška mzdy bude záviesť od skúseností a praxe uchádzača/ky

Miesto výkonu práce:

 • Základné školy v okresoch Zvolen, Detva, Krupina
 • Zvolen – spoločné stretnutia a porady 

Pre koho je pozícia vhodná:

 • aktívni pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí:

– spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg,

– získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

– preukážu pedagogickú prax najmenej 5 rokov

 • osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých, ktorí:

– získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

– preukážu relevantnú odbornú prax najmenej 5 rokov

 • Výhodou (nie však podmienkou) je atestácia PZ I. alebo II. stupňa.
 • Výhodou (nie však podmienkou) je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručnosti (napr. Komenského inštitút, Indícia, n.o., LEAF, Teach for Slovakia,Národný projekt profesijný rozvoj učiteľov Teachers a pod.).

Prihlasovanie:

Pre viac informácií kontaktujte: labasova@zivica.sk, 0905 954 878