Výzva pre záujemcov o pozíciu mentorka/mentor pre učiteľov v okresoch Zvolen, Detva, Krupina

Komenského inštitút hľadá spolupracovníkov na pozíciu mentorky/ mentora pre učiteľov základných škôl v okresoch Zvolen, Detva, Krupina v rámci Regionálneho centra podpory učiteľov, ktoré začne fungovať v novom školskom roku 2023/2024

Opis pracovných činností mentora:

1. Poskytovať individuálne poradenstvo pedagogickým  a odborným zamestnancom škôl (vrátane vedúcich PZ a OZ):

 • realizovať individuálne poradenstvo pre PZ a OZ v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia,
 • realizovať návštevy vyučovacích hodín PZ a OZ s cieľom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • poskytovať spätnú väzbu k pozorovaným edukačným postupom (navrhovať odporúčania na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, identifikovať a diagnostikovať problémy PZ a OZ, podporovať PZ a OZ pri tvorbe návrhov možných riešení ich problémov, pomáhať v zapracovaní riešení vo výchovno-vzdelávacom procese v triede a práci so žiakmi)

2. Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach formou:

 • poldňových workshopov,
 • celodňových workshopov,
 • facilitácie učiacich sa skupín,
 • organizácie prednášok a diskusií
 • iných aktivít, ktoré vyplynú z potrieb škôl v regióne

3. Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne formou:

 • dotazníkov pre PZ a VPZ škôl a školských zariadení,
 • individuálnych rozhovorov s PZ a VPZ škôl a školských zariadení.

4. Administratívne úlohy spojené s pracovným miestom spočívajú najmä:

 • vo vyplnení pracovného výkazu,
 • vo vedení dokumentácie o činnostiach uvedených v bodoch 1-3,
 • vo vykonávaní ďalších úloh vyplývajúcich z pracovného zaradenia.

5. Budovať partnerstvá v regióne a sieťovanie formou:

 • predstavenia činnosti uvedených v bodoch 1-3,
 • bilaterálnych stretnutí s riaditeľmi škôl a/alebo so zriaďovateľmi,
 • multilaterálnych stretnutí s viacerými potenciálnymi partnermi v regióne s cieľom networkingu.

6. Vlastné vzdelávanie a práca na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach:

 • mentoring,
 • vzdelávacie programy,
 • hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov,
 • vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma,
 • personalizácia vyučovania a inklúzia vzdelávania,
 • digitalizácia

Predpokladaný rozsah práce mentora:

 • 50 % úväzku práca vo svojej kmeňovej škole (2,5 dňa)/ v prípade riaditeľky/riaditeľa 100%  úväzku práca vo svojej kmeňovej škole
 • 50 % úväzku práca pre RCPU (2,5 dňa, 18,75 hodín týždenne)
 • Koncom júla a v priebehu augusta 2023 sa uskutoční 5-dňové školenie v téme mentoringu. Účasť na školení je pre mentorov povinná. (Náklady školenia ako aj strava a ubytovanie budú účastníkom hradené.) 
 • Začiatok pracovného pomeru 1.9. 2023

Platové podmienky:

 • Minimálne 1010€ brutto / 50% úväzok + technická podpora a hradené cestovné náklady. Finálna výška mzdy bude záviesť od skúseností a praxe uchádzača/ky

Miesto výkonu práce:

 • Základné školy v okresoch Zvolen, Detva, Krupina
 • Zvolen – spoločné stretnutia a porady 

Pre koho je pozícia vhodná:

 • aktívni pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí:

– spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg,

– získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

– preukážu pedagogickú prax najmenej 5 rokov

 • osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých, ktorí:

– získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

– preukážu relevantnú odbornú prax najmenej 5 rokov

 • Výhodou (nie však podmienkou) je atestácia PZ I. alebo II. stupňa.
 • Výhodou (nie však podmienkou) je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručnosti (napr. Komenského inštitút, Indícia, n.o., LEAF, Teach for Slovakia,Národný projekt profesijný rozvoj učiteľov Teachers a pod.).

Prihlasovanie:

Pre viac informácií kontaktujte: labasova@zivica.sk, 0905 954 878

Venujte 2 % z daní Komenského inštitútu

Vaše 2 % pre nás znamenajú veľa. Aj vďaka nim môžeme podporovať učiteľov a učiteľky na celom Slovensku – vrátane regiónov, kde nie je toľko príležitostí, poskytovať im priestor pre celoživotné vzdelávanie, ďalší osobnostný a profesijný rozvoj, pracovať s nimi a posúvať ich v témach, ktoré sú dôležité pre výchovu detí a mladých ľudí v rámci prípravy na život v spoločnosti 21. storočia.

Aj vy môžete byť súčasťou malých školských reforiem, premeny školstva zdola – prostredníctvom učiteľov a učiteliek. Za 6 rokov fungovania sme poskytli dlhodobé vzdelávanie viac ako 230 učiteľom a učiteľkám z celého Slovenska, ďalším niekoľkým stovkám sme vytvorili priestor vzdelávať sa z pohodlia domova v krátkych online vzdelávacích aktivitách a pre tisícky sme odvysielali desiatky živých vysielaní s odborníkmi na aktuálne témy. Cez ocenenie Učiteľ Slovenska už 5 rokov pracujeme na pozdvihnutí významu učiteľského povolania v spoločnosti.

Ak sa nám rozhodnete venovať 2 % svojich daní, pomôžete nám na našej ceste za lepším vzdelávaním pre aj vaše deti.

Ďakujeme!


Ak viete, ako darovať 2 %, stačia vám len tieto údaje o Živici (Komenského inštitút je súčasťou CEEV ŽIVICA):

 • Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
 • Sídlo: Račianska 78, 831 02 Bratislava
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)

Ak 2 % chcete venovať prvýkrát a potrebujete viac informácií, čítajte ďalej.

PRE FIRMY

1. Firmy môžu darovať 1 % alebo 2 % zo svojich daní. Informácie k poukázaniu sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní, časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

 • 1 % môže darovať každá firma
 • 2 % môže darovať len firma, ktorá v roku 2022 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane jej z príjmov.

2. V daňovom priznaní v časti VI vyplňte informácie o ŽIVICI:

 • Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
 • Sídlo: Račianska 78, 831 02 Bratislava
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)

Poznámka: Vašu daň môžete rozdeliť aj medzi viacero organizácií. Minimálna suma v prospech jednej je 8 €. Údaje o ďalších organizáciách sa uvádzajú na poslednej strane daňového priznania s názvom Príloha k VI. Časti: Údaje o ďalších prijímateľoch.

3. Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, v daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle názov vašej spoločnosti a adresu jej sídla. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.

5. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky do lehoty, ktorú na podanie daňového priznania máte. Štandardne do 31. 3. 2023 a do tohto času aj uhradiť daň.

PRE ŽIVNOSTNÍKOV

1. Informácie k poukázaniu 2 % z dane sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní:

2. Vyplňte informácie o ŽIVICI:

 • Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
 • Sídlo: Račianska 78, 831 02 Bratislava
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)

3. Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, v daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.

4. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky do 31. 3. 2023 a do tohto času aj uhradiť daň.


PRE ZAMESTNANCOV

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 • 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

3. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, adresa… NIE však poukázaná suma).

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 2. 5. 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. – adresu nájdete tu.

7. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

POZOR, IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Ak potrebujete s čímkoľvek pomôcť, kontaktujte nás na dadova@zivica.sk.

Ďakujeme za váš čas!

Komenského inštitút chce zabrániť tragédiám: Pripravili sme prúručku na prácu so šikanou

Šikana je prítomná v každej škole a je zbytočné si pred tým zakrývať oči. Naopak, skúsme ju rýchlo rozpoznať a adekvátne reagovať. Z tejto premisy vychádzajú odborníci z Komenského inštitútu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica,  ktorí spolu so skúseným pedagógom Petrom Humayom vytvorili príručku, ako na šikanu v školách reagovať. „Šikanované deti často nevolajú o pomoc. Dôvody sú rôzne – či už je to pocit hanby, strachu, alebo nízke sebavedomie. Tieto deti zostávajú skryté a bez pomoci. Preto je veľmi dôležité otvárať v triedach a kolektívoch tému šikany a rozprávať sa o nej,“ vraví manažérka Komenského inštitútu CEEV Živica Zuzana Labašová.

Téme šikany sa Komenského inštitút venuje už dlhšie. V minulom školskom roku vytvoril metodickú pomôcku Zóna bez šikany, ktorá má prispieť k k prevencii a odhaleniu šikany hravou formou a so žiakmi o nej diskutovať. „Mnohí učitelia neboli a nie sú odborne pripravení rozpoznať šikanu v školskom prostredí, správne ju vyšetriť, zdokumentovať a vyriešiť do dôsledkov vrátane následného preliečenia všetkých zúčastnených žiakov (obete, svedkov, agresora, celej triedy). Každodenný život od nás vyžaduje, aby sme sa dokázali vysporiadať so šikanou na školách správne a kompetentne,“ dodáva Zuzana Labašová.Aktuálnou novinkou, ktorá má posunúť riešenie tejto témy na vyššiu úroveň je bezplatná metodická príručka pre školy. Napísal ju skúsený pedagóg, absolvent Komenského inštitútu Peter Humay, ktorý má sám so šikanou na škole bohaté skúsenosti.„Šikanovanie a ubližovanie je večnou témou, neexistuje jediná škola, kde by šikana alebo kyberšikana nebola v nejakej forme prítomná. Žiaci túžiaci po uznaní, zvýšení svojej sebahodnoty, mnohokrát pod vplyvom vlastnej frustrácie a vnútorných trápení často siahnu po takomto nevhodnom správaní. Žiaľ, nemáme presné dáta, kde a v akej forme sa šikana vyskytuje a akým spôsobom býva riešená. Ale isto môžeme predpokladať, že najmä v období korony sa výrazne zvýšil pomer kyberšikany k priamej fyzickej šikane v detských či mládežníckych kolektívoch. Návrat do školských lavíc zaznamenal ešte väčšiu potrebu pravidelne a otvorene komunikovať o všetkých témach, ktoré sa nás a žiakov dotýkajú, vrátane šikanovania a ubližovania,“ vysvetľuje motiváciu Peter Humay. 

Príručka má pomôcť nielen pedagógom, ale i rodičom.„Okrem pomenovania základných pojmov ponúka odporúčaný postup pri riešení šikanovania v škole, osvedčené tipy z dobrej školskej praxe, triky ako sa rozprávať o šikane, čo má obsahovať stratégia proti šikane ako pracovať s kartičkami Zóna bez šikany. Kartičky aj metodiku nájdete na webe Komenského inštitútu,“ uzatvára Peter Humay.Zóna bez šikany a metodická príručka prinášajú aj tipy ako predchádzať šikane, odporúčané postupy pri jej riešení, či konkrétne návody na to, ako sa o nej so žiakmi rozprávať.

Viac informácií je k dispozícii tu: https://old.komenskehoinstitut.sk/zonabezsikany/.

ZÓNA BEZ ŠIKANY

Šikana je všadeprítomná a preto je našou úlohou o nej otvorene hovoriť a spolu so žiakmi, rodičmi a učiteľmi sa jej snažiť efektívne predchádzať.

Mnohí učitelia neboli a nie sú odborne pripravení rozpoznať šikanu v školskom prostredí, správne ju vyšetriť, zdokumentovať a vyriešiť do dôsledkov vrátane následného preliečenia všetkých zúčastnených žiakov (obete, svedkov, agresora, celej triedy). Každodenný život od nás vyžaduje, aby sme sa dokázali vysporiadať so šikanou na školách správne a kompetentne. Tento manuál bol vypracovaný práve za tým účelom.

Metodická príručka slúži ako podporný materiál k metodickej pomôcke na prevenciu proti šikane “ZÓNA BEZ ŠIKANY”.

Mnohé šikanované deti nevolajú o pomoc. Dôvody sú rôzne – či už je to pocit hanby, strachu, alebo nízke sebavedomie. Tieto deti zostávajú skryté a bez pomoci. Preto je veľmi dôležité otvárať v triedach a kolektívoch tému šikany a rozprávať sa o nej.

Príručka bola napísaná učiteľom a mentorom Petrom Humayom a vychádza z kontextu a potrieb pedagógov, ktorým veríme bude slúžiť ako “prvá pomoc” pri riešení prevencie a dôsledkov šikany na škole.

Obsahuje:

 • jasné zadefinovanie pojmov a javov súvisiacich so šikanou
 • tipy ako prechádzať šikane
 • čo by o šikane mali vedieť učitelia aj rodičia
 • odporúčané postupy pri jej riešení
 • konkrétne návody ako sa rozprávať o šikane prostredníctvom metodickej pomôcky “ZÓNA BEZ ŠIKANY”
 • celé postupy na aktivity, ktoré vám pomôžu pri práci s kartičkami

Kartičkovú hru „ZÓNA BEZ ŠIKANY“ si môžete zakúpiť na našom eshope www.zalezi.sk.

Manuál, ako pracovať s kartičkami a s témou šikana je voľne dostupný na stiahnutie. Urobte tak prostredníctvom tlačidla nižšie.

Deti majú jasnú predstavu o Učiteľovi Slovenska: Má mať zmysel pre spravodlivosť a učiť zážitkovo. Poznáte takého? 

Komenského inštitút Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica odštartoval už 5. ročník ocenenia Učiteľ Slovenska tým, že sa spýtal školákov a študentov, ako si predstavujú ideálnu pedagogičku alebo pedagóga. Ich odpovede mali spoločný základ. Perfektný učiteľ by mal byť inšpiratívny, kreatívny, so zmyslom pre humor a rešpektujúci.

„Predstavujem si ho ako učiteľa, ktorý učí s radosťou a záleží mu na jeho žiakoch. Taktiež vie urobiť vyučovacie hodiny zaujímavými. Určite by mal byť empatický, ľudský ku svojim žiakom, skutočne sa o nich zaujímať a mať ich rovnako rád.  Myslím, že aj medzi učiteľmi v našej škole sa nájdu takí, ktorí sa snažia učiť zážitkovo, zapájajú sa do rôznych projektov a súťaží so svojimi žiakmi, motivujú a podporujú ich v tom, venujú sa im vo svojom voľnom čase. Najlepšie sa mi pracuje pri učiteľovi, ktorý vie do vyučovacej hodiny vniesť aj humor. Ten je veľmi dôležitý, aby bola atmosféra v triede, ako aj na hodinách viac uvoľnená,“ vraví 14-ročný Olivér Vajkai, žiak 9. ročníka na ZŠ Ul. pohraničná 9 v Komárne, ktorý je na škole aktívnym environmentalistom, baví ho programovanie a robotika a v týchto oblastiach aj reprezentuje školu na medzinárodnom poli. 

Hanka Noščáková je o trochu staršia, už študuje na Strednej odbornej škole pedagogickej v Bratislave a ešte ako žiačka ZŠ zvíťazila v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie.

„Ideálneho učiteľa si predstavujem ako mentora, ktorý pomáha žiakom rozvíjať poznatky, podporuje ich v tom čo ich baví, vie ich nasmerovať, záleží mu na študentovi ako osobnosti. Mala som šťastie na takého pedagóga, sama na sebe som vnímala, že som sa na jeho hodiny tešila a neprekážalo mi robiť ani práce, ktoré ma možno až tak nebavili. Vedela som, že to nerobím preto, že je to v osnovách, ale preto, aby som lepšie pochopila učivo, aby som sama seba rozvíjala,“ vraví Hanka. 

Podobne opisovali svoju predstavu o ideálnom pedagógovi deti aj v nereprezentatívnom prieskume, ktorý robil Komenského inštitút CEEV Živica.  Cieľom inštitútu je poukazovať na to, že takýchto učiteľov  a učiteliek je na Slovensku dosť a zaslúžia si lepšie spoločenské uznanie. Už 5 rokov tých najlepších objavuje aj ocenenie Učiteľ Slovenska.

„Každá učiteľka či učiteľ, ktorý je odovzdaný svojej práci a nevzdáva to ani napriek nastaveniu súčasného systému, si zaslúži poďakovanie za svoju prácu. Spoločnosť potrebuje vnímať výnimočných pedagógov a ich prínos, a pedagogická verejnosť zas potrebuje pozitívne vzory. Preto sa už päť rokov po sebe pripájame k celosvetovej iniciatíve The Global Teacher Prize a spolu s ďalšími viac ako 40 krajinami sveta organizujeme toto národné ocenenie. Vďaka tomu vieme, že aj naši pedagógovia dokážu konkurovať tým najlepším vo svete. Bohužiaľ o nich počujeme iba málo, a to chceme zmeniť,” hovorí Zuzana Labašová, projektová manažérka Komenského inštitútu, ktorý zastrešuje ocenenie.

Vlaňajšia laureátka ocenenie Učiteľ Slovenska, nemčinárka Alexandra Hučeková, má o výbornom pedagógovi rovnakú predstavu ako deti. 

„Pre mňa je stelesnením vlastností osobnostných aj profesionálnych: ľudskosť, empatia, humor, prirodzenosť a k tomu svedomitosť, kreativita, chuť vzdelávať sa a chuť hľadať cesty, ako svojim učiacim sa pomôcť nielen naučiť sa niečo konkrétne z hodiny, ale aj vytvoriť si pozitívny vzťah k učeniu, vzdelávaniu ako takému,“ dodáva obľúbená učiteľka, ktorá nabáda žiakov, rodičov, ale i pedagógov, ktorí poznajú učiteľa alebo učiteľku, ktorý/á taký/á je, aby ho nominovali na tohtoročné ocenenie Učiteľ Slovenska. 

„Ocenenie Učiteľ Slovenska bolo a je pre mňa a mojich žiakov dôležité ako uznanie odborníkov, že spôsob, ako svoju prácu vykonávam, je správnou cestou. V širšom chápaní je dôležité, že ocenenými učiteľmi dostáva naša spoločnosť isté vzory, a verejnosť si tak môže lepšie vytvoriť obraz o dobrej škole, o dobrom vyučovaní a cez toto ocenenie môže ľahšie formulovať svoje očakávania a diskutovať o nich,“ myslí si Alexandra Hučeková.

Ocenenie Učiteľ Slovenska podporuje Slovak Telekom. Firma si totiž uvedomuje dôležitosť inovatívneho vzdelávanie v súčasnej dobre.

„Ak poviem, že povolanie učiteľ je v posledných rokoch jednou z najnedocenejších profesií na Slovensku, istotne mi dajú viacerí odborníci, ako aj laická verejnosť, za pravdu. Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí za akýchkoľvek okolností dokážu hľadať nové možnosti vo výučbe, byť stále kreatívni, ale hlavne neustále sa vzdelávať a snažiť sa napriek rastúcim nárokom na technologický pokrok, ktorý sa tlačí do vzdelávania, jednoducho držať krok s dobou. Učiteľ je ten, ktorý dokáže študenta nadchnúť a ukázať mu tú správnu cestu v záplave informácii, ktoré sa k nám dostávajú rôznymi cestami. Preto stojíme pri tejto cene od jej vzniku a s hrdosťou podporujeme všetkých pedagógov, aby prostredníctvom svojich vedomostí ukázali študentom tú správnu cestu k vzdelaniu,” uzatvára manažér externej komunikácie a vzťahov s verejnosťou Slovak Telekom Jaromír Uher.

Nominovať pedagogičku alebo pedagóga na ocenenie môže ktokoľvek. Stačí vyplniť formulár na webe Učiteľa Slovenska: https://ucitelslovenska.sk/zapoj-sa/nominuj/. Treba tak spraviť do 6. novembra. Komenského inštitút bude následne nominovaných kontaktovať a ak vyplnia prihlášky, nominačný proces bude uzavretý. Učiteľa Slovenska 2022  napokon vyberie odborná porota.

Učitelia v akcii – nové bloky!

Učitelia v akcii sa tešia vášmu veľkému záujmu, preto prinášame nové vzdelávacie bloky!

Radi by ste si rozšírili vedomosti, osvojili nástroje a dostali rady a tipy, ktoré vám pomôžu:

 • ako rozumieť emóciám detí
 • budovať vnímavú a súcitnú školskú komunitu
 • medzipredmetovo prepájať témy finančnej gramotnosti
 • vyučovať tému financií ľahko a zážitkovo.

Začíname októbrovým blokom s lektorkou emocionálneho vzdelávania, Janette Motlovou a témou “Ako vychovávať vnímavých žiakov a rodičov”.

Ďalší mesačný vzdelávací blok venujeme rozvoju finančnej gramotnosti. “Ako na finančnú gramotnosť prakticky” s lektorom finančnej gramotnosti, Ladislavom Somroňom.

Zažijete praktické ukážky. Vyskúšate si konkrétne príklady a nápady na vyučovanie priamo s deťmi. K dispozícii vám budú skúsení lektori s niekoľkoročnými skúsenosťami. Po absolvovaní bloku získate certifikát o účasti!

Bližšie informácie a možnosť prihlásiť sa tu:  https://old.komenskehoinstitut.sk/ucitelia-v-akcii/.

Tento projekt môžeme realizovať vďaka nášmu partnerovi 365.bank.

Komenského inštitút odovzdal priamo do rúk pani prezidentky výzvy, prosby a odporúčania mladých ľudí k zmene prístupu vo vzdelávaní

V júni 2021 sme na slovenských školách zrealizovali nereprezentatívny prieskum, v ktorom sme sa opýtali na názor a potreby týkajúce sa slovenského školstva priamo tých, ktorých sa tieto otázky najviac dotýkajú. Pýtali sme sa detí, žiakov a mladých ľudí. Dostali sme viac než 1200 odpovedí.

Žiaci mali možnosť vyjadriť sa okrem iného aj na otázky “AKÁ BY BOLA TVOJA ŠKOLA SNOV?” alebo “CHCEL/A BY SI NIEČO ODKÁZAŤ ĽUĎOM, KTORÍ OVPLYVŇUJÚ SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO?”.

Vyjadrené výzvy, prosby a odporúčania mladých ľudí k zmene prístupu vo vzdelávaní sme pri príležitosti audiencie finalistov ocenenia Učiteľ Slovenska 2021 odovzdali do rúk pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Pretože vzdelávanie by malo reflektovať potreby a požiadavky aktuálneho sveta a pripravovať mladých ľudí na život v 21. storočí.

Samozrejme kvalita vzdelávania závisí od jedného hlavného kľúčového faktora a to ste vy učitelia a učiteľky,” uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

FOTO: Uršula Mičovská

Pani prezidentka pri tejto príležitosti ocenila prácu všetkých učiteľov a ich prínos pre spoločnosť. “To, na čom sa vy podieľate, je nielen odovzdávanie informácii, pretože existuje množstvo spôsobov, ako môžu deti prísť k informáciám, ale to, čo je nenahraditeľné, je váš osobný vklad do toho vzdelávania. A to je tá ďalšia časť toho, k čomu dochádza k interakcii medzi učiteľom a dieťaťom. Odovzdávate im inšpiráciu, vašu motiváciu, odovzdávate im hodnotové posolstvá, učíte ich novým zručnostiam a toto všetko je veľmi dôležité,” povedala vo svojom príhovore prezidentka Zuzana Čaputová.

FOTO: Uršula Mičovská

Učitelia v akcii

Učitelia v akcii je vzdelávací online projekt, v rámci ktorého Komenského inštitút ponúka vzdelávanie v mesačných uzavretých blokoch zameraných na jednu tému.

V každom mesačnom bloku sa dozviete základné princípy a teoretické východiská, ktoré vám pomôžu priniesť do tried väčšiu radosť z učenia a príjemnejšiu klímu. Počas interaktívneho workshopu si zároveň môžete nový prístup vyskúšať v bezpečnom prostredí uzavretej skupiny. Odídete z neho so zadaním pre individuálnu prácu, či podnetmi pre skúšanie nových prístupov vo výučbe. Domáce zadanie môžete konzultovať s prideleným mentorom – skúseným pedagógom z praxe. Mesačný blok ukončí záverečné stretnutie uzavretej skupiny s vyhodnotením a vzájomným zdieľaním skúseností. Po absolvovaní celého mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti.

Workshopy vedú špičkoví lektori, ktorí vás posilnia vo vašej úlohe učiteľky a učiteľa. Získate podklady pre ďalšie vzdelávanie a mentora, ktorý vás bude počas realizácie individuálnych úloh sprevádzať.

Jeden mesačný vzdelávací blok Učitelia v akcii obsahuje:

 • úvodný streamovaný webinár o základných princípoch a teoretických východiskách
 • 1 poldenný interaktívny webinár pre uzavretú skupinu vybraných pedagógov
 • individuálnu prácu v rozsahu 3 hodiny na základe zadaní od lektora
 • konzultáciu s mentorom – skúseným pedagógom z praxe
 • záverečné stretnutie uzavretej skupiny pedagógov s lektorom

Prečítajte si viac o projekte a aktuálnej ponuke mesačných blokov.

Tento projekt môžeme realizovať vďaka nášmu partnerovi 365.bank.

Prvý reprezentatívny prieskum o začleňovaní ukrajinských detí do škôl: S čím sa boria učitelia?

Komenského inštitút v reprezentatívnom prieskume medzi učiteľmi zistil, že ukrajinské deti má v triede viac ako polovica učiteľov základných škôl zapojených do prieskumu. Tí vnímajú ochotu ukrajinských detí učiť sa po slovensky, ale narážajú na jazykovú bariéru a inú úroveň vedomostí a spôsobilostí týchto žiakov. Na ich efektívne začlenenie by potrebovali podporu v rozvoji ich jazykových zručností ako aj priame poradenstvo a metodické odporúčania. 

Viac ako polovica učiteľov základných škôl učí aspoň jedného ukrajinského žiaka či žiačku. Vyplýva to z veľkého prieskumu Komenského inštitútu, ktorý na reprezentatívnej vzorke viac ako 6-tisíc učiteľov vypracovala agentúra FOCUS a zber dát vznikol v spolupráci s EduPage.

Skúsenosť slovenských učiteľov ukazuje, že deti z Ukrajiny sa úspešne začleňujú do tried. Až 77% pedagógov uviedlo, že ukrajinskí žiaci vytvárajú priateľstvá s neukrajinskými spolužiakmi a podľa 69% učiteľov začínajú deti z Ukrajiny rozumieť slovenskému jazyku. Podľa 70% pedagógov odpovedá väčšina ukrajinských detí na položené otázky avšak vlastné otázky kladie iba 29% týchto žiakov.

Podľa Komenského inštitútu sú pozitívne čísla odrazom toho, že deti, ktoré do slovenských škôl nastúpili, tam išli dobrovoľne. Odhady Inštitútu vzdelávacej politiky (ku koncu apríla 2022) hovoria, že sa vzdeláva iba 37% ukrajinských  detí, ktoré sa nachádzajú na Slovensku. Zvyšok buď neštuduje alebo využíva dištančnú online formu na svojich ukrajinských školách. V prípade materských škôl nastúpila iba tretina detí, ktoré sa ocitli na našom území.

„Náš prieskum ukazuje, že úvodná fáza adaptácie tých detí z Ukraijny, ktoré sa zapojili do vzdelávania prebieha aj vďaka podobnosti jazyka a kultúry pomerne pozitívne, nemôžeme však zabúdať na to, že emocionálna reakcia ľudí utekajúcich z vlastnej krajiny je oneskorená a prvé problémy sa nám ukazujú už aj v prieskume,” hovorí psychologička a programová riaditeľka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.

Učitelia poukazujú na výzvy, s ktorými sa u nových žiakov stretávajú: nezáujem ukrajinských žiakov vzdelávať sa v slovenčine (30%),  psychická nepohoda ukrajinských žiakov (21%), trauma vyvolaná vojnou (18%), izolácia ukrajinských detí od zvyšku kolektív (17%) či preťaženie spojené s paralelným vzdelávaním v slovenskej škole aj ukrajinskom vzdelávacom systéme (13%), ale aj absencia zázemia a základných potrieb detí (9%). Negatívne prijatie ukrajinských žiakov triednym kolektívom pozorovalo iba 2% učiteľov.  

Za nezáujmom ukrajinských žiakov vzdelávať sa v slovenskom jazyku vnímame ich obrovskú túžbu vrátiť sa späť domov. Žijú nádejou, že pobyt na Slovensku je dočasný a pri prvej možnej príležitosti majú mnohí záujem sa vrátiť  späť. V stave ohrozenia a neistoty je pre nich pomáhajúca práve komunita a jazyk. Sú nesmierne vďační učiteľom našich škôl, spolužiakom, ktorí im vytvárajú čo najprijímajúcejšie podmienky. V odborných činnostiach pracujeme s podporou, motiváciou a hľadáme riešenia rôznych situácií,” hovorí Jana Lednická, riaditeľka Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava 3, ktorej tím podpory pre Ukrajinu sa skladá z psychologičiek, pracujúcich na školách s deťmi práve z ukrajinských rodín, prípadne tieto rodiny vyhľadávajú ich odborné činnosti priamo v CPPPaP.

Učitelia, ktorí prišli do kontaktu s ukrajinskými deťmi vnímajú ako najväčšiu prekážku jazykovú bariéru (85%), a preto by najviac privítali jazykovú podporu pri vzdelávaní (67%) a podporu v oblasti prispôsobenia obsahu vzdelávania, pre žiakov, ktorí neovládajú slovenský jazyk (58%). Z podporných nástrojov, pripravených ministerstvom školstva a jeho  organizáciami pedagógovia doteraz najviac využili metodické usmernenia (54%), odkazy na externé zdroje (31%) a webináre (24%). Najviac im pri vyúčbe ukrajinských žiakov chýba priame poradenstvo (41%).

Ministerstvo školstva aktuálne eviduje v slovenskom vzdelávacom systéme 10 448 ukrajinských detí (údaje k 31.5.2022). „Každé z nich si so sebou do našej krajiny prinieslo svoj unikátny, špecifický príbeh a v ideálnom svete by každé z nich dostalo individuálny prístup. Žiaľ, nedokážeme zacieliť systémové opatrenia na každé jedno z týchto detí samostatne. Práve preto nám však pomáhajú naši partneri, či už sú to priamo riadené organizácie ministerstva a ich aktivity a veľká spolupráca s Detským fondom Organizácie Spojených národov (UNICEF). Prieskum Komenského inštitútu, ktorého výsledky boli prezentované sú pre nás ukazovateľom, ktorý nám pomôže lepšie a adresnejšie zamerať naše opatrenia a pomoc,“ priblížila riaditeľka Odboru inkluzívneho vzdelávania na ministerstve školstva Ivana Drangová.

„Sme radi, že aktivity, ktoré pripravujeme, priamo reagujú na výzvy, pomenované v rámci prieskumu. Pracujeme na tom, aby od začiatku nového školského roka v krajoch pôsobili tímy odborníkov, ktoré budú učiteľom a odborným zamestnancom škôl poskytovať priame metodické poradenstvo. Budú tiež školám poskytovať a sprostredkovávať na mieru šité vzdelávanie pre celé pedagogické kolektívy podľa ich aktuálnych potrieb. Nadväzujeme tým na aktivity, ktoré Štátny pedagogický ústav a Metodicko-pedagogické centrum realizovali už od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine,“ hovorí riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová 

Vďaka spolupráci s UNICEF bude ŠPÚ realizovať napríklad tlač a distribúciu didaktických a učebných materiálov pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka, zabezpečenie služby tlmočenia pre školy pri komunikácií s rodičmi či organizovanie jazykových kurzov pre ukrajinských učiteľov, čo im umožní zamestnať sa na pozíciách pedagogických zamestnancov na Slovensku. 

Podľa Komenského inštitútu je začlenenie ukrajinských detí do nášho vyučovacieho procesu veľkou výzvou. „Aby to prebehlo úspešne, je potrebné nastaviť kvalitnú stratégiu, ktorá sa zameriava nielen na adaptáciu ukrajinských detí, ale aj na podporu učiteľov v rámci tohto procesu. Dáta z aktuálneho prieskumu preto posunieme rezortu školstva na  ďalšiu systematickú prácu s nimi,” dodáva na záver Zuzana Labašová z Komenského inštitútu.

Pripravujeme letné školy

Milí priatelia!

Pozývame vás načerpať energiu a nové podnety. Zažiť množstvo AHA momentov a vyzbrojiť sa inovatívnymi metódami a postupmi, ktoré vám uľahčia naplánovať si školský rok 2022/2023. Spojte príjemné s užitočným. Pod vedením TOP lektorov zažijete inšpiratívne workshopy, ktoré reflektujú vzdelávanie v 21. storočí a zrelaxujete sa v nádhernom prostredí Hút pri Zuberci a Zaježovej.

Môžete sa prihlásiť na tieto letné školy:

Letná škola Huty: 9. – 13.7.2022 – viac info TU

Letná škola MAMAT: 13. – 16.7.2022 – viac info TU

Letná škola Zaježová 18. – 22.7. 2022 – viac info TU

Letné školy organizujú absolventky Komenského inštitútu: Miriama Kostrová Glovňová, Stana Opátová, a Katarína Michalíková s podporou Komenského inštitútu a jeho partnerov: Nadačný fond Telekom, Nadácia ESET, Nadácia Orange.