fbpx

Koučovací prístup a koučovacie rozhovory majú v školskom prostredí obrovský potenciál. Potvrdil to aj ročný výcvik našich absolventov a absolventiek Komenského inštitútu, ktorí sa stali mentormi a mentorkami pre svojich kolegov v našich programoch.
Využitie je široké, v práci so žiakmi či študentami, na lepšie formatívne hodnotenie, na prácu s kolegami či rodičmi, ale aj ako forma osobného rozvoja, či pre lepšie zvládanie vlastných životných situácií.

Mať zažitú štruktúru rozhovoru, vedieť sa správne pýtať, čítať medzi riadkami, pomáhať odhaliť potenciál, podporiť partnera v rozhovore v preberaní zodpovednosti či doviesť k hlbokým uvedomeniam. To všetko koučing a koučovací prístup dokáže a určite patrí do moderného prístupu k vzdelávaniu. Aj preto sme sa rozhodli priniesť toto dlhodobé vzdelávanie aj vám. 8-mesačný výcvik je určený pre aktívnych pedagógov, školských psychológov, vedúcich a iných pracovníkov základných, stredných a vysokých škôl. Viesť ho bude skúsený ACC kouč a lektor Tomáš Pešek (viac o ňom si môžete prečítať na konci stránky)

Vzdelávanie vychádza z medzinárodne uznávaných kompetencií kouča podľa najväčšej celosvetovej profesijnej organizácie koučov – International Coaching Federation.


Čo sa naučíte:

 • Aké sú princípy koučingu a v čom sa líši od iných profesií napríklad aj mentoringu
 • Aká je základná štruktúra koučovacieho rozhovoru
 • Ako sa správne pýtať
 • Aké sú rôzne koučovacie nástroje a ako ich využívať
 • Ako správne nastavovať cieľ stretnutia (tzv. kontrakt) alebo dlhodobé ciele s koučovaným
 • Ako viesť koučovaných k hlbšiemu uvedomeniu a preberaniu zodpovednosti
 • Aké sú etické zásady pri koučovacom rozhovore
 • Čo predstavujú jednotlivé kompetencie kouča podľa ICF
 • Ako využívať koučovací prístup aj pri spätnej väzbe a hospitácii
 • Ako viesť koučovaného k reálnej zmene a krokom na jej uskutočnenie

Všetko to bude veľmi praktické, plné interaktívnych cvičení. Veľa budeme skúšať sami na sebe, reflektovať, diskutovať a učiť sa tak, aby to bolo v bezpečnom prostredí, išlo do hĺbky, ale bola pri tom aj dobrá atmosféra a sranda. 

HARMONOGRAM VÝCVIKU

Keďže koučovací prístup sa nedá naučiť inak, ako praxou, je vzdelávanie nastavené ako viacfázove s úlohami v medzifáze. Konkrétne: 

 • Prvá fáza (prezenčne) 2. – 5. február 2023
 • Druhá fáza – koučovanie v medzifáze
 • Tretia fáza (online) 31. marec – 1. apríl 2023 (3 hodiny doobeda, 3 hodiny poobede)
 • Štvrtá fáza – koučovanie v medzifáze
 • Piata fáza (prezenčne)2. – 4. júna 2023
 • Šiesta fáza – podpora prenosu do praxe a mentoring (2 online stretnutia po 3 hodinách do augusta 2023 – termín si dohodneme spoločne)

Kurz svojim rozsahom spĺňa podmienky a je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie podľa § 56, ods. 4, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Pedagóg po jeho absolvovaní je tak v súlade s plánom profesijného rozvoja oprávnený žiadať 3 % príplatok za profesijný rozvoj. 

Po ukončení výcviku získate certifikát o absolvovaní akreditovaného inovačného vzdelávania. Podmienkou je absolvovanie min. 90% z celkovej časovej dotácie programu a prax v medzifázach minimálne 10 hodín (časť absolvujete už počas výcviku).

Súčasťou vzdelávania je aj podporný materiál.

PODMIENKY ÚČASTI A ORGANIZAČNÉ INFO

CENA

Je zložená z dvoch častí:

 • Program: 400 eur (vrátane DPH, zahŕňa lektorné a organizačné náklady)
 • Ubytovanie a strava: 175 eur (vrátane DPH, zabezpečené vo Vzdelávacom centre Zaježová)

Cena zahŕňa len základné organizačné náklady spojené s realizáciou výcviku. Platíte neporovnateľne menej ako pri komerčných kurzoch. Poplatok je možné rozložiť do viacerých splátok. Ako bonus navyše získate mentorskú príručku Komenského inštitútu.

PRIHLASOVANIE

Prebieha do 30. novembra 2022 prostredníctvom tohto formulára.

Účastníkov budeme vyberať na základe kompletne vyplnenej prihlášky. Potvrdenie vybratia do výcviku vám oznámime do 12. decembra 2022. Zároveň obdržíte aj faktúru pre úhradu účastníckeho poplatku, ktorú bude potrebné uhradiť do 9. januára 2023.

Výcvik je nutné absolvovať kompletný – nie je možné zúčastniť sa len časti. V prípade ukončenia účasti výcviku z vlastného rozhodnutia poplatok nevraciame.

MIESTO KONANIA PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA

Dve stretnutia sa uskutočnia vo Vzdelávacom centre Zaježová, vzdielanom cca 30 km od Zvolena (www.centrumzajezova.sk). Podrobné informácie vám zašleme s potvrdením o vybratí do výcviku.

V prípade pokračovania opatrení ohľadom covid-19 bude prezenčné vzdelávanie prebiehať na základe aktuálnych opatrení a obmedzení. V prípade, že nebude možné zorganizovať niektoré zo živých stretnutí, vzdelávanie bude prebiehať online.

O LEKTOROVI

Programom vás prevedie skúsený lektor a kouč Tomáš Pešek, s ktorým v rámci Komenského inštitútu dlhodobo spolupracujeme. Tomáš, okrem toho že je výborný lektor je aj medzinárodne certifikovaný kouč, s viac ako 500 odkoučovanými hodinami a viac ako 10 ročnou praxou. Viedol viacero úspešných koučovacích výcvikov vrátane výcviku mentorov Komenského inštitútu a oblasť vzdelávania mu je veľmi blízka. Zároveň sa angažuje v profesionálnej koučovacej komunite ako člen predsedníctva slovenskej pobočky najväčšej celosvetovej organizácie koučov ICF. Ako jediný na Slovensku v roku 2021 získal globálnu cenu ICF Young leader award za prínos k rozvoju koučovacej komunity. Viac informácií o Tomášovi na https://www.icf.sk/koucing-sekcia/64-pesek-tomas 

Vďaka tréningu v mentoringu a koučingu som lepšie spoznal seba, naučil sa viac trpezlivosti počúvať, reagovať na potreby druhých a byť pozorný na to, čo hovoria a naozaj chcú.

Joži Šujak

Tréning s Tomášom mi nielen otvoril dvere do témy koučing a pomohol v mojej profesnej oblasti, ale naučil ma aktívne počúvať, otvoriť srdce, vnímať potreby a sprevádzať človeka procesom hľadania odpovedí. Tento tréning nebol o teórii, bol o praktickom získavaní zručnosti, ktoré sa dajú využiť v akékoľvek oblasti života. Vďaka za odbornosť, podporu a ľudskosť.

Jana Šuchterová

Pre mňa bol koučing krok vpred v komunikácii so žiakmi, ale aj s kolegami, rodinou. Naučil ma klásť správne otázky, ktoré vedú k premýšľaniu. Veľká vďaka, Tomáš.

Ľuba Tomková

V prípade otázok nám napíšte e-mail na: komenskehoinstitut@zivica.sk.