Pripravím sa na život

Hlavným zámerom pedagogického projektu „Pripravím sa na život“ bolo rozvinúť vybrané soft skills u žiakov mojej triedy prostredníctvom triednických hodín a ich prepojenia s vyučovacími hodinami anglického jazyka a geografie počas šk. roka 2019/2020. Základom projektu bolo vytvorenie a realizácia konceptu triednických hodín, ktoré boli smerované na osobnostný rozvoj žiakov v kontexte vybraných soft skills (tímová práca, komunikačné zručnosti, kreatívne myslenie). 

Cieľom triednických hodín bolo poukázať na dôležitosť vybraných zručností pre život. Ich personalizácia pre život žiakov a následné rozvíjanie prebehli prostredníctvom hodín anglického jazyka a geografie, ktoré v mojej triede vyučujem. Triednické hodiny boli zostavené na štruktúre pozostávajúcej z dynamických aktivít, warm-up aktivít, rolových hier, ukážok inšpiratívnych videí, brainstormingu, zážitkového a bádateľského vyučovania, mikroprojektov, charakterového vyučovania, diskusií, tímovej práce, komunitných kruhov a aktivít zameraných na podporu jednotlivých soft skills. 

Aplikácia rozvoja vybraných soft skills prebiehala predovšetkým na hodinách anglického jazyka a geografie, najmä s dôrazom na projektové vyučovanie. Prostredníctvom realizovaného projektu mali žiaci možnosť lepšie pochopiť dôležitosť vybraných soft skills v živote a zároveň ich počas roka systematicky rozvíjať na vyučovacích hodinách. 

Z dlhodobého hľadiska mal projekt nastavené 2 primárne ciele zamerané na realizovanie triednických hodín s prepojením na vyučovanie. Suplementárnym cieľom bolo rozšírenie počtu triednických hodín o triednické hodiny s inšpiratívnymi ľuďmi z rôznych oblastí spoločnosti („Raňajky s hosťom – Breakfast with the guest“), ktorí formou návštevy a diskusie so žiakmi poukázali na dôležitosť vybraných soft skills, najmä v pracovnom živote, a to na svojom príklade.

 

Autor: Viktor Verba
Škola: Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča
Miesto realizácie projektu: Prešov
Ročník programu: 2019/2020
Materiál na stiahnutie: