Ročný vzdelávací program

“Školy potrebujú niečo viac než len nové notebooky a tablety. Školy potrebujú nový život, elán, inšpiráciu.
Netreba sa báť robiť veľké zmeny.

18- ročný študent, Bratislavský kraj     

                          

Naše školstvo potrebuje vynikajúce učiteľky a učiteľov – ľudí s víziou, ktorí pripravia deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí. Ak hľadáte spôsoby, ako zatraktívniť výučbu, využívať na hodinách modernú didaktiku, radi by ste rozvíjali na hodinách aj emocionálnu inteligenciu, spoluprácu, kritické myslenie či globálne vzdelávanie, vieme vám pomôcť!

V Komenského inštitúte už 6 rokov ponúkame 20 pedagogičkám a pedagógom kvalitné ročné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách. Máte tak možnosť získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite, ale aj množstvo podnetov pre svoj osobnostný rozvoj. 

Od septembra 2022 sa Ročný vzdelávací program Komenského inštitútu stáva akreditovaným inovačným vzdelávaním pedagogického rozvoja. Za jeho úspešné absolvovanie získate osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania, za čo vám prináleží príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3 %.

O programe

Vzdelávanie v ročnom programe prebieha formou zážitkových a praktických viac-denných workshopov, ktoré sú plné neformálnych diskusií, zdieľania skúseností a zaujímavých hostí, ako aj doplnkových webinárov. Štúdium trvá 12 mesiacov, počas ktorých absolvujete 6 workshopov, ktoré tematicky pokrývajú oblasti, dlhodobo absentujúce v slovenskom školstve.

Počas workshopov sú účastníci v tých najlepších rukách. Lektorovať im budú špičkoví lektori a lektorky, medzi ktorými je známy český didaktik Robert Čapek, slovenský kouč ocenený prestížnou Medzinárodnou federáciou koučov Tomáš Pešek, riaditeľka výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová, či terapeutka a odborníčka na líderstvo a prácu s mocou Sylvia Ondrisová.  

Jeden rok vzdelávacieho programu obsahuje:

 • 6 pobytových workshopov vo Vzdelávacom centre Zaježová pri Zvolene a následných online webinárov
 • realizáciu a obhajobu vášho pedagogického projektu
 • kontinuálnu podporu mentora po dobu celého štúdia 

Po roku sa však nič nekončí. Našim cieľom je dlhodobé vzdelávanie, podpora a prepájanie aktívnych učiteľov a absolventov našich vzdelávacích projektov. Po ukončení ročného programu sa môžete zapojiť do Alumni programu, ktorý slúži na vzájomné sieťovanie, vymieňanie skúseností a know-how a ďalšie rozvíjanie a vzdelávanie.


Pre koho je program určený?

Spájame a podporujeme ľudí, ktorí sa neboja pracovať na sebe, experimentovať a vo svojich študentoch a kolegoch postupne prebúdzať ducha slobodného myslenia a rozvíjať pocit osobnej zodpovednosti. Komenského inštitút je otvorený učiteľkám, učiteľom, riaditeľkám a riaditeľom všetkých základných i stredných škôl s rôznymi učiteľskými aprobáciami, ale aj vysokoškolským študentkám a študentom učiteľského zamerania z celého Slovenska.

Rôznorodá pedagogická skupina s rôznymi pohľadmi má veľký potenciál priniesť inovatívne prístupy v reforme školstva zdola. Každoročne do ročného programu Komenského inštitútu prijímame len 20 účastníkov, pretože kladieme veľký dôraz na vytvorenie priestoru na individuálny prístup a bezprostredný kontakt medzi lektormi a účastníkmi ako aj účastníkmi navzájom.


Hľadáme:

   učiteľky a učiteľov s praxou nad päť rokov

   začínajúce učiteľky a učiteľov

   študentky a študentov učiteľských odborov

Odborným partnerom Komenského inštitútu je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, a preto môžu všetci zapojení študenti po úspešnom absolvovaní získať ECTS kredity.

   riaditeľky, riaditeľov, zástupkyne a zástupcov vedenia

Čo účasťou v programe získate?

Ročný program je intenzívny vzdelávací projekt pre zapálených pedagógov, ktorí chcú neustále pracovať na svojom pedagogickom a osobnostnom raste. Účasťou v ňom získate tieto benefity:

 • 100 hodín prezenčného vzdelávania pod vedením špičkových lektorov v rámci 20 dní strávených vo Vzdelávacom centre Zaježová, v lone prírody, ubytovaní v zrekonštruovanom gazdovskom dome s plnou penziou kvalitnej vegetariánskej stravy
 • ďalších 20 hodín online webinárov
 • podpora skúseného mentora, ktorý vás bude sprevádzať počas celého štúdia
 • vedenie a podporu pri realizácii praktických inovácií vo vašej triede či škole – vášho pedagogického projektu zmeny
 • spoznáte minimálne 19 ďalších pedagógov “vašej krvnej skupiny” a budete sa navzájom podporovať a inšpirovať
 • po ukončení začlenenie do Alumni programu s množstvom príležitostí na ďalší profesijný a osobnostný rast, sieťovanie a podporu.
 • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného inovačného vzdelávania

Z čoho pozostáva účasť v programe?

Pokiaľ ste sa rozhodli vydať s nami na toto ročné spoločné dobrodružstvo, čakajú vás nasledovné kroky:

 • premyslíte si problém/výzvu, ktorú by ste chceli riešiť aktivitami vášho pedagogického projektu a vyplníte prihlasovací formulár do 30.4.2022
  (podrobné informácie o procese výberu a podmienkach účasti nájdete nižšie v časti Organizačné podmienky a informácie)
 • Ak vás do programu vyberieme, vašou úlohou bude:

1. Zúčastniť sa

 • 6 workshopov a následných online webinárov
 • troch špecializovaných podporných webinárov
 • záverečných obhajob pedagogického projektu

2. Podieľať sa na zmene

Naplánovať, zorganizovať a úspešne zrealizovať svoj pedagogický projekt.
Do programu by ste mali vstupovať s pomenovaním problému/výzvy, ktorú by ste chceli riešiť realizáciou svojho pedagogického projektu. Cieľom by malo byť dosiahnuť hmatateľnú zmenu vo svojej školskej komunite.

Na základe vášho zámeru si finálny projekt začnete tvoriť na úvodnom workshope projektového manažmentu aj s pomocou skúsených konzultantov.

Počas finalizácie a následnej realizácie projektu budete mať k dispozícii vlastného mentora alebo mentorku, ktorý vás bude podporovať, pomáhať identifikovať možné prekážky a hľadať riešenia. Realizácia však ostáva čisto vo vašich rukách. O procese tvorby projektu a jeho ukončenia sa viac dozviete v odpovediach na konci stránky.

Príklady pedagogických projektov:

 • zavedenie ranných komunít na začiatku vyučovania
 • participatívne formy riadenia v školách
 • využívanie prvkov mindfulness počas vyučovania
 • zapojenie rodičov do učiaceho procesu detí

Pozrite si viac príkladov zrealizovaných pedagogických projektov.

3. Informovať a šíriť

Proaktivita v zdieľaní skúseností, myšlienok a úspechov pedagogického projektu je jednou z kľúčových súčastí ročného programu. Pomáha šíriť inovácie medzi ďalších pedagógov, školy a širokú verejnosť.

Informovanie a zdieľanie je možné realizovať napr. prostredníctvom lokálnych médií, sociálnych sietí, blogov, článkov, ale aj účasťou na konferenciách, webinároch, či spoluprácou s ďalšími školami, štátnymi inštitúciami a pod.

Harmonogram a anotácie workshopov

Po kliknutí na názov workshopu sa vám rozbalí jeho popis.

Záujemcovia, ktorí postúpia do druhého kola absolvujú krátky online pohovor v danom týždni. Následne im 31.5. oznámime, či boli vybratí medzi účastníkov ročného vzdelávacieho programu.

Polovica júna 2022 (dátum bude ešte upresnený) – osobné stretnutie v Bratislave a audiencia u prezidentky Slovenskej republiky.

Časť Teambuilding vedie tím Komenského inštitútu.

Všetci sa spoločne stretneme, spoznáme a zistíme, čo sa nás spája. Okrem toho sa v rámci teambuildingu stretnete so svojimi mentormi, ktorí vás budú sprevádzať pri tvorbe vášho pedagogického projektu.

Všetci sa spoločne stretneme, spoznáme a zistíme, čo sa nás spája. Pridelíme Vám i mentora, alebo mentorku, ktorí vás budú sprevádzať nasledujúci rok nielen pri realizácii vášho pedagogického projektu.

Projektový manažment

Časť Projektový manažment vedie skúsený kouč a lektor Tomáš Pešek.

Pedagogický projekt je kľúčovou súčasťou ročného vzdelávacieho programu. Nadviažeme na analýzu východiskovej situácie problému, pomôžeme vám definovať SMART ciele (špecifické, merateľné, dostatočne ambiciózne, realistické, ktoré ste schopný/á zrealizovať do konca štúdia), vytvoriť harmonogram aktivít a zvoliť si indikátory, aby ste zistili, či sa vám podarilo problém vyriešiť. Po troch intenzívnych dňoch plných návodov a diskusií budete mať v rukách zrealizovateľný projekt, ktorý bude prospešný pre vašu triedu, kolegov alebo školu a jeho realizácia vás bude vnútorne napĺňať.

Workshop vychádza z programu Posilnení učitelia, ktorý podporuje učiteľov v ich líderskej role. Aby sme v živote i práci mohli dôverovať vlastnému “vedeniu” – múdrosti i líderstvu – potrebujeme byť v kontakte so svojimi hodnotami, svojou víziou i osobnou silou. Potrebujeme tiež spoznať náš špecifický učiteľský a líderský prínos a štýl. To nás urobí istejšími v jednaní so žiakmi, kolegami i rodičmi.

Budeme sa tiež venovať otázke „ranku“ – moci a privilégií. Najmä v konfliktoch často vnímame druhú stranu ako silnejšiu než sme v danom momente my sami. Zameriame sa preto na spôsoby, ako mať svoju formálnu moc i osobnú silu viac k dispozícii a ako ju použiť užitočným spôsobom na riešenie situácií v škole.

Workshop bude viesť lektorka a psychoterapeutka Sylvia Ondrisová.

Kto by nechcel byť najlepším učiteľom v škole za polovičnú námahu? Workshop ukáže pedagógom ako kvalitne vzdelávať a pritom zbytočne nestrácať energiu. Lenivý učiteľ sa pri realizácii správnej vzdelávacej filozofie, s využitím psychológie, dobrej didaktiky a vhodného osobného manažmentu môže stať hviezdou zborovne – a ešte mu pri tom stačí pracovať najmenej zo všetkých. Veď učiteľ je tým, kto by sa mal svojou prácou baviť a tento workshop k tomu môže veľmi účinne a prakticky napomôcť.

Workshop bude viesť lektor Robert Čapek.

Najväčším opakujúcim sa nedostatkom 15-ročných žiakov podľa výsledkov OECD PISA 2015 (NÚCEM, 2016) je uplatniť samostatné, hodnotiace a kritické myslenie. Je to v absolútnom kontraste so zisteniami World Economic Forum, ktoré zadefinovalo najkľúčovejšie zručnosti pre prácu a život v roku 2025 pričom na prvých 5 priečkach sa objavilo: inovatívnosť, schopnosť riešiť problémy, kritické myslenie, kreativita, originalita a iniciatívnosť, teda všetko zručnosti spadajúce do širšieho konceptu kritického myslenia. 

Kriticky mysliaci učiteľ sa sústreďuje na tie prvky a metódy vzdelávania, ktoré žiaka nútia stále hlbšie sa zamýšľať nad problémom, čo nás privádza ku globálnemu vzdelávaniu. Počas workshopu sa pomocou zážitkových aktivít oboznámime s evolúciou nášho mozgu a vyskúšame si, ako prehlbovať u žiakov mieru samostatného myslenia, myslenia v súvislostiach lokálnych aj globálnych a ako pracovať u žiakov s predsudkami a stereotypmi. 

Workshop bude viesť lektorka Zuzana Labašová.

Viete, že základom úspešného učenia je kvalita vzájomného vzťahu medzi žiakom a učiteľom? Tá stojí na umení vytvárania a podpory pocitu spolupatričnosti, zvládania základných zručností empatickej komunikácie a riešenia konfliktov smerom k dohode, s ktorou sú všetci spokojní. Jedine tak sa zníži počet problémov a vznikne dostatočný priestor na kreatívne učenie. Všetci, teda učitelia i žiaci, budete zažívať menej stresu, viac vzájomného rešpektu a spolupráce. Žiaci zažijú viac úspechu v podobe akademických výsledkov a progresu v osobnostnom raste. Pôjde najmä o zvýšenie miery zodpovednosti a emočnej sebakontroly.

Čo sa naučíte ?

 • Ako hovoriť, aby vás študenti počúvali
 • Ako počúvať tak, aby ste rozumeli, čo vám študenti hovoria
 • Ako vytvoriť v triede pravidlá, ktoré vyžadujú menej donucovania
 • Ako zaviesť disciplínu tak, aby bola účinná a neničila sebavedomie žiakov
 • Ako riešiť problémy tak, aby viedli ku spokojnosti vás aj študentov

Workshop bude viesť lektorka Martina Vagačová.

Ako podporovať vnímavosť a citlivosť detí, žiakov, študentov v školskom prostredí a mimo neho? Čo môže učiteľ robiť pre formovanie vnímavej klímy v triede, škole, komunite? Čo prináša storytelling do vyučovania a inkluzívneho vzdelávania? Čo si predstaviť pod rozvojom vnímavého kritického myslenia? Ako pracovať s nízkomotivovanými skupinami žiakov a rodičov? 

Workshop bude viesť lektorka Janette Motlová.

Obhajoby budú prebiehať v online prostredí v troch termínoch na konci mája a začiatku júna. Presnée termíny budú účastníkom oznámené v dostatočnom časovom predstihu.

Lektori

Tomáš Pešek

Lektor a kouč

Sylvia Ondrisová

Psychoterapeutka a lektorka

Robert Čapek

Didaktik a lektor

Zuzana Labašová

Lektorka globálneho vzdelávania a kritického myslenia

Martina Vagačová

Lektorka a výchovná poradkyňa

Janette Motlová

Lektorka emocionálneho vzdelávania

Organizačné podmienky a informácie

Podmienky účasti 

 

 • Vyplnenie prihlasovacieho formulára do 30.4.2022.
 • Absolvovanie online pohovoru – ak vás vyberieme do ďalšieho kola výberu.
 • Informovanie vedenia školy/zriaďovateľa – ak vás po pohovore do programu vyberieme je dôležité informovať vedenie školy o rozsahu vzdelávania a jeho podmienkach. Účasť na vzdelávaní si bude niekedy vyžadovať vašu absenciu na vyučovaní. Realizácia vášho pedagogického projektu, by sa tiež mala uskutočniť s vedomím a ideálne podporou vedenia školy a kolegov.
  Úplne ideálne je keď svoju účasť bude konzultovať už pred vyplnením prihlášky.
 • Úhrada organizačného poplatku – poslednou podmienkou účasti v programe je úhrada poplatku vo výške 300 eur (s DPH). Je možné ju rozdeliť na 3 splátky (po dohode prípadne aj viac). Následne už neplatíte žiadne ďalšie poplatky za ubytovanie, stravu, lektorov a pod. – všetko budete mať zabezpečené.

Ide o “symbolický” poplatok, keďže celkové náklady vašej účasti v ročnom programe sú vo výške cca 2 500 eur (tie sú dofinancované z grantov a firemných darov). 

Kvalitné profesijné a osobnostné akreditované vzdelávanie v hodnote 2 500 eur tak získate v hodnote 25 eur mesačne, čo je cena bežného telefónneho paušálu. 

Samozrejme ideálne bude, aby ste tento poplatok neuhrádzali z vlastných zdrojov (to je úplne posledná možnosť) – o úhradu tohto poplatku najprv požiadajte vedenie vašej školy, prípadne zriaďovateľa, ZRPŠ, ale poznáme aj situácie, keď účasť vo vzdelávaní uhradil niektorý z rodičov. 
Prvú splátku vo výške 100 eur je potrebné uhradiť v priebehu júna 2022 na základe vystavenej faktúry. 

Ak sa naplnia plány a sľuby ministerstva školstva, tak ďalšie splátky by ste napr. mohli uhradiť z financií, ktoré by ste od septembra 2022 mali dostávať na vaše vzdelávanie.

Ak sa aj napriek všetkým pokusom o získanie financií na úhradu poplatku dostanete do situácie, že to je hlavná bariéra vašej reálnej účasti, dajte nám to vedieť vo vašej prihláške. V opodstatnených prípadoch sa môžeme dohodnúť na znížení alebo odpustení organizačného poplatku.

Miesto konania – Vzdelávacie centrum Zaježová

Ročný program Komenského inštitútu prebieha vo Vzdelávacom centre Zaježová, kde sú v krásnom prostredí zaježovských lazov vytvorené podmienky na intenzívne vzdelávanie. Pre účastníkov workshopov je k dispozícii pohodlné ubytovanie, inšpiratívne seminárne miestnosti: knižnica, študovňa s internetom, prednášková miestnosť a v neposlednom rade aj kvalitná vegetariánska strava.

Doprava

Účastníci sa na jednotlivé workshopy dopravujú individuálne a cestovné náklady si hradia samostatne. Vzdelávacie centrum Zaježová nájdete približne 30 km od Zvolena na zaježovských lazoch v časti prezývanej „Polomy“. Na miesto je možné dopraviť sa autom i autobusom zo Zvolena.

 

Časté otázky

Učitelia, riaditelia a zástupcovia stredných i základných škôl z celého Slovenska ako aj študenti všetkých učiteľských smerov, ktorí majú chuť urobiť niečo pre seba a svoju školskú komunitu.

Do programu sa prihlásite vyplnením prihlasovacieho formulára do 30. apríla 2022. Keďže ide o komplexnejšiu prihlášku, môžete ju vypĺňať postupne a priebežne ukladať svoje odpovede do formulára. Pred podaním prihlášky je potrebné, aby ste mali premyslené, akému problému/výzve by ste sa vo svojom pedagogickom projekte chceli venovať a ako by ste želané zmeny chceli dosiahnuť.

Ak patríte medzi učiteľov, ktorí majú chuť učiť sa niečo nové, posúvať sa vpred a cibriť svoje názory v diskusii s inými ľuďmi podobného zmýšľania, tak ste naša krvná skupina. Ak máte vnútorný pretlak myšlienok a nápadov na zlepšenie svojich hodín, školskej komunity a ambíciu uviesť svoje vízie do praxe, tak sa pridajte k nám. Ak máte chuť nechať sa inšpirovať a zároveň inšpirovať iných, tak už vôbec neváhajte a prihláste sa!

Štyri dni Teambuildingu a projektového manažmentu (júl), štyri dni workshopu Posilnení učitelia (august), 4 víkendy (piatok poobede – nedeľa obed) a približne 20 hodín online vzdelávania a konzultácií. Okrem toho treba rátať s tým, že sa budete priebežne venovať realizácii svojho pedagogického projektu, konzultovať ho s mentorom/kou a pod.

Cieľom pedagogického projektu je pretaviť do praxe inovácie vo vzdelávaní a mal by slúžiť ako príklad dobrej praxe pre iné školy. Váš pedagogický projekt by mal byť replikovateľný a mala by byť zabezpečená jeho kontinuita aj po skončení vašej účasti v ročnom programe Komenského inštitútu. V ideálnom prípade by v rámci vášho projektu mala vzniknúť metodika, manuál, alebo návod, podľa ktorého by mohli aj iní učitelia a školy čerpať inšpiráciu z vašej práce. 

V tomto kontexte je potrebné myslieť pri jeho príprave a realizácii – nemalo by ísť o projekt, ktorý sa dotkne len malej skupiny žiakov a aktivity, či výstupy nie sú replikovateľné v inom prostredí.

Do programu by ste mali vstupovať s pomenovaním problému/výzvy, ktorú by ste chceli riešiť realizáciou svojho pedagogického projektu. Cieľom by malo byť dosiahnuť hmatateľnú zmenu vo svojej školskej komunite.
Na základe vášho zámeru si finálny projekt začnete tvoriť na úvodnom workshope projektového manažmentu aj s pomocou skúsených konzultantov.
Počas finalizácie a následnej realizácie projektu budete mať k dispozícii vlastného mentora alebo mentorku, ktorý vás bude podporovať, pomáhať identifikovať možné prekážky a hľadať riešenia. Realizácia však ostáva čisto vo vašich rukách. 

Nie je potrebné, aby ste na workshop prišli s už kompletným projektom a aktivitami. Naše dlhoročné skúsenosti ukazujú, že počas procesu na workshope môžete zistiť, že pre zrealizovanie vášho zámeru budete potrebovať úplne iné aktivity, ako ste si pôvodne mysleli. 

Úspešný absolvent štúdia svoj projekt zrealizuje a následne jeho význam a výsledky obháji pred odbornou komisiou. Obhajoby budú prebiehať v online prostredí v troch termínoch na konci mája a začiatku júna. Termíny budú účastníkom oznámené v dostatočnom časovom predstihu.

Skúsený človek z praxe, pedagóg z radov našich absolventov, ktorý podporuje učiteľov počas ich práce na pedagogických projektoch. V Komenského inštitúte sme sa rozhodli investovať do vzdelávania našich absolventov v mentorských a koučingových zručnostiach. Tie potom využívajú pri sprevádzaní účastníkov ročného programu aj vo svojich školách.

So svojim mentorom sa budete stretávať online, telefonicky, alebo osobne aspoň raz do mesiaca. Komunikácia a spolupráca s mentorom je dôležitou súčasťou realizácie vášho projektu a preto je priebežný kontakt s ním nevyhnutný pre účasť v ročnom vzdelávacom programe.

Áno, medializácia je povinnou súčasťou ročného vzdelávacieho programu a výsledky medializácie budete prezentovať aj na vašich obhajobách pred odbornou komisiou. Nemusíte sa však toho báť. Môžete si zvoliť formu medializácie, ktorá vám najviac vyhovuje (blog, článok, regionálne médiá, atď.) a nemusíte nutne stáť pred kamerami. Naviac bude jeden webinár počas štúdia zameraný na mediálnu podporu a pomôcť vám môže aj naša PR špecialistka. 

Nejde nám o samoúčelnú prezentáciu, ale o šírenie pozitívnych príkladov zmien vo vzdelávaní medzi pedagogickú, ale aj širokú verejnosť. To je aj jedným z poslaní aktivít Komenského inštitútu.

Štúdium je úspešne ukončené obhajobou realizovaného pedagogického projektu pred odbornou porotou. Splnené musia byť aj podmienky účasti na workshopoch.

Obhajoby budú prebiehať v online prostredí v troch termínoch na konci mája a začiatku júna. Termíny budú účastníkom oznámené v dostatočnom časovom predstihu.

Poplatok 300 eur je “symbolický”, keďže celkové náklady vašej účasti v ročnom programe sú vo výške cca 2 500 eur (tie sú dofinancované z grantov a firemných darov). Následne už neplatíte žiadne ďalšie poplatky za ubytovanie, stravu, lektorov a pod. – všetko budete mať zabezpečené.

Komenského inštitút nepoberá žiadne štátne dotácie, jeho aktivity sa každoročne rozširujú a už ich nie je možné všetky a trvalo financovať len z darov a grantov. V záujme udržateľnosti našich dlhodobejších vzdelávacích aktivít sme preto pristúpili k ich čiastočnému spoplatneniu.
Aj napriek tomu kvalitné profesijné a osobnostné vzdelávanie v hodnote 2 500 eur tak získate v hodnote 25 eur mesačne, čo je cena bežného telefónneho paušálu. 

Sumu 300 eur je možné rozdeliť na 3 splátky (po dohode prípadne aj viac).
Samozrejme nechceme, aby ste tento poplatok uhrádzali z vlastných zdrojov (to je úplne posledná možnosť) – o úhradu tohto poplatku najprv požiadajte vedenie vašej školy, prípadne zriaďovateľa, ZRPŠ, ale poznáme aj situácie, keď účasť vo vzdelávaní uhradil niektorý z rodičov. 
Prvú splátku vo výške 100 eur je potrebné uhradiť v priebehu júna 2022 na základe vystavenej faktúry. 

Ak sa naplnia plány a sľuby ministerstva školstva, tak ďalšie splátky by ste napr. mohli uhradiť z financií, ktoré by ste od septembra 2022 mali dostávať na vaše vzdelávanie.

Ak sa aj napriek všetkým pokusom o získanie financií na úhradu poplatku dostanete do situácie, že to je hlavná bariéra vašej reálnej účasti, dajte nám to vedieť vo vašej prihláške. V opodstatnených prípadoch sa môžeme dohodnúť na znížení alebo odpustení organizačného poplatku.

Áno, cestovné náklady si hradí každý účastník sám. V Komenského inštitúte však podporujeme účastníkov aby spoločne zdieľali jazdu, čím minimalizujú vlastné náklady na cestu ako aj negatívny dopad na životné prostredie. 

Áno. Po úspešnom splnení všetkých požiadaviek dostanú účastníci Komenského inštitútu osvedčenie o absolvovaní ročného vzdelávania, ktoré je akreditovaným inovačný vzdelávaním. Za jeho absolvovanie vám prináleží príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3 %.

Pre učiteľov je toto štúdium akreditované Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie. Po absolvovaní 50 hodín inovačného vzdelávania vám prináleží príplatok za profesijný rozvoj vo výške 3 %. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Po ukončení ročného programu a úspešnej obhajobe projektu získate Potvrdenie o absolvovaní, ktoré môžete využiť pri tvorbe atestačného portfólia.

Vysokoškolskí študenti učiteľských smerov majú možnosť po úspešnom absolvovaní získať ECTS kredity.

Účasť na workshopoch Teambuilding a projektový manažment a Posilnení učitelia je pre všetkých účastníkov povinná, absencia na jednom zo štyroch tematických workshopov je možná.

Žiaľ nie. Štúdium je koncipované ako celok a nie je možné zúčastniť sa len jeho časti. Odporúčame však navštíviť naše verejné alebo online aktivity pre pedagógov.

Nie. Komenského inštitút sa zameriava na rozvoj pedagogických zručností, osobnostný rozvoj učiteľov a zlepšenie situácie školstva prostredníctvom praktických riešení realizovaných účastníkmi programu.

Vzdelávanie prebieha vo Vzdelávacom centre, ktoré je známe svojim šetrným prístupom k životnému prostrediu. Budeme preto radi, ak sa inšpirujete a prenesiete niektoré prístupy do svojho osobného alebo školského života.