Učitelia v akcii

Naše školstvo potrebuje vynikajúce učiteľky a učiteľov. Ľudí s nadšením pre vzdelávanie, ktorí pripravia deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí. Ak ste jedným z nich a radi by ste na svojom profesijnom rozvoji naďalej pracovali, pridajte sa k nám.

V Komenského inštitúte podporujeme zanietených učiteľov, a preto štartujeme nový cyklus mesačných online vzdelávacích blokov pod vedením špičkových slovenských lektorov.

Počas vzdelávacích blokov získate informácie a nástroje ako, ktoré vám v praxi pomôžu ako:

 • rozumieť emóciám detí,
 • budovať vnímavú a súcitnú školskú komunitu,
 • medzipredmetovo prepájať témy finančnej gramotnosti,
 • vyučovať tému financií ľahko a zážitkovo.

O vzdelávacom online projekte

Učitelia v akcii je vzdelávací online projekt, ktorý od októbra do decembra 2022 ponúka každý mesiac samostatný uzavretý vzdelávací blok zameraný na jednu tému.

V každom mesačnom bloku sa dozviete základné princípy a teoretické východiská, ktoré vám pomôžu priniesť do tried väčšiu radosť z učenia a príjemnejšiu klímu. Počas interaktívneho workshopu si zároveň môžete nový prístup vyskúšať v bezpečnom prostredí uzavretej skupiny. Odídete z neho so zadaním pre individuálnu prácu, či podnetmi pre skúšanie nových prístupov vo výučbe. Domáce zadanie môžete konzultovať s prideleným mentorom – skúseným pedagógom z praxe. Mesačný blok ukončí záverečné stretnutie uzavretej skupiny s vyhodnotením a vzájomným zdieľaním skúseností. Po absolvovaní celého mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti.

Workshopy vedú špičkoví lektori, ktorí vás posilnia vo vašej úlohe učiteľky a učiteľa. Získate podklady pre ďalšie vzdelávanie a mentora, ktorý vás bude počas realizácie individuálnych úloh sprevádzať.

Jeden mesačný vzdelávací blok Učitelia v akcií zahŕňa:

 • úvodný streamovaný webinár o základných princípoch a teoretických východiskách
 • 1 poldenný interaktívny webinár pre uzavretú skupinu vybraných pedagógov
 • individuálnu prácu v rozsahu 3 hodiny na základe zadaní od lektora
 • konzultáciu s mentorom – skúseným pedagógom z praxe
 • záverečné stretnutie uzavretej skupiny pedagógov s lektorom

Pre koho je vzdelávanie určené?

Učitelia v akcii je vzdelávanie otvorené učiteľkám, učiteľom, riaditeľkám a riaditeľom všetkých základných i stredných škôl s rôznymi učiteľskými aprobáciami, ale aj vysokoškolským študentkám a študentom učiteľského zamerania z celého Slovenska. Našim cieľom je ponúknuť podporu a rozvoj vo vzdelávaní aj v tejto dobe, keď prezenčné semináre a kurzy nie sú možné. Zároveň očakávame, že sa získané zručnosti prejavia a zužitkujú vo výučbe a budú posúvané ďalej kolegom a žiakom.

Rôznorodá pedagogická skupina s rôznymi pohľadmi má potenciál vzájomnej inšpirácie a zdieľania rôznorodých skúseností z rôznych vzdelávacích kontextov.

Každý mesačný vzdelávací blok je otvorený pre max. 26 účastníkov, pretože kladieme veľký dôraz na interaktivitu, prácu v skupinách a individuálny prístup lektora.

Účastníkov budeme vyberať na základe vyplnenej prihlášky a budeme zohľadňovať motiváciu, kontext aj predstavu prenosu informácií do praxe. Prihlasovanie je otvorené pred začiatkom vzdelávacieho bloku, ale akceptujeme prihlášky aj po zhliadnutí úvodnej streamovanej prednášky.

Podmienky absolvovania

1. Zúčastniť sa

 • úvodnej online prednášky
 • aktívna účasť na interaktívnom poldennom webinári (4-hodinový poobedný blok)
 • na záverečnom hodnotiacom stretnutí skupiny

2. Aplikovať v praxi

 • individuálna práca v rozsahu cca. 3 hodiny na základe zadaní od lektora
 • konzultácia s mentorom – skúseným pedagógom z praxe

3. Zdieľať skúsenosti

 • Ochota zdieľať skúsenosti, myšlienky, úspechy, otázky týkajúce sa danej témy a získané nástroje a zručnosti so svojimi kolegami zo školy – či už prostredníctvom otvorenej hodiny, poskytnutím informácií na spoločnej porade…

 

Témy a lektori

Ako vychovávať vnímavých žiakov a rodičov

Emócie sú dôležitou súčasťou nášho JA. Ovplyvňujú mieru našej motivácie, pohľad na svoje možnosti, príležitosti, vzťahy. Podporujú mieru vnímavosti k potrebám ľudí v našom okolí. Práca s emóciami v školskom prostredí je dôležitou zručnosťou každého učiteľa. Dáva mu príležitosť vytvárať v triede prostredie, vďaka ktorému sa môžu stať z jeho žiakov vnímaví žiaci, z rodičov vnímaví rodičia a z kolegov vnímaví učitelia. Čo nám detí emóciami hovoria? Ako tomu, čo hovoria, rozumieť? Ako v nich podporovať schopnosť vnímavosti k potrebám svojich spolužiakov? A ako do procesu formovania vnímavosti zapojiť rodičov?

Janette Motlová

Janette je riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psycho­lógie a patopsychológie.

V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i ako manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou.

V roku 2017 jej Nadácia Orange udelila ocenenie za Mimoriadny prínos v oblasti budovania občianskej spoločnosti a v roku 2018 bola vyhlásená za víťazku súťaže Lektor roka 2017. Janette pracuje inkluzívnym prístupom, v ktorom využíva zážit­kové vzdelávanie. Je autorkou autobiografického románu Cigánka.

Ako na finančnú gramotnosť prakticky

Finančná gramotnosť je o spôsobe uvažovania, o znalostiach základných princípov a schopnosti aplikovať ich v neustále meniacom sa prostredí, nie je o teoretických vedomostiach, poučkách, či definíciách. 

Uchopenie problematiky finančnej gramotnosti v denno-dennom vyučovacom procese je preto pomerne náročné. Pripravili sme pre učiteľov kurz, ktorý vám vyučovanie finančnej gramotnosti uľahčí a zjednoduší.

Ladislav Smoroň

Financiám sa začal venovať už na univerzite ako finančný sprostredkovateľ, neskôr aj ako lektor finančnej a podnikateľskej gramotnosti. 

Bol pri tvorbe Národného štandardu finančnej gramotnosti, vyškolil stovky učiteľov a študentov. Prednáša na univerzite pre budúcich finančných poradcov. Píše odborné články. 

V prezentáciách vie spojiť teoretické vedomosti so znalosťami z praxe a problematiku podať „ľudskou rečou“.

Harmonogram

Október

Téma: Ako vychovávať vnímavých žiakov a rodičov Lektor: Janette Motlová

Prihlasovanie do vzdelávacieho bloku je možné do 5.októbra 2022.

Spolu 7 hodín vzdelávania a 4 hodiny individuálnej práce a konzultácií v priebehu jedného mesiaca.

Na prednáške sa dozviete: 

 • o dôležitosti práce s emóciami žiakov v školskom prostredí a schopnosti komunikovať so žiakmi prostredníctvom obrazov,
 • otvoríme tému potreby formovania vzťahu žiaka a rodiča k obsahu predmetu a podnietenie ich zvedavosti,
 • a nezabudneme ani na tému úzkeho prepojenia emócií – motivácie – hodnotenia.

Počas webinára si vyskúšate:

 • prácu s podnetovými nástrojmi zameranými na prácu s emóciami, hodnotením, poznaním miery motivácie žiaka k učeniu a predmetom,
 • predstavíme si nástroje a dobré rady ako pracovať s nízko motivovanými a premotivovanými skupinami žiakov a ich rodičov.

Domáce zadania Vám pomôžu:

 • lepšie poznať skupinu žiakov, ktorú si vyberiete,
 • zistíte ich vzťahy v skupine, mieru motivácie spolupracovať a pomáhať,
 • odskúšate si prácu s obrazmi, ktoré vám pomôžu porozumieť „balíčku“ životných skúseností, ktoré si žiak prináša do skupiny/školy/triedy.

Záverečné stretnutie bude venované:

 •  vašim skúsenostiam z praxe z domácich zadaní, otázkam, odpovediam a odporúčaniam k riešeniu konkrétnych potrieb, ktoré identifikujete.

November

Téma: Ako na finančnú gramotnosť prakticky Lektor: Ladislav Smoroň

Prihlasovanie do vzdelávacieho bloku je možné do 10. november 2022.

Spolu 7 hodín vzdelávania a 4 hodiny individuálnej práce a konzultácií v priebehu jedného mesiaca.

Na prednáške sa dozviete: 

 • ako na vyučovaní uchopiť tému finančnej gramotnosti prakticky a atraktívne,
 • ako žiakom podať užitočné informácie, ktoré využijú pri správe vlastných financií,
 • ukážeme si, ako naučiť žiakov základné princípy, vďaka ktorým si budú vedieť lepšie vybrať finančné produkty v budúcnosti, a to aj také, ktoré dnes ešte nepoznáme.

Počas webinára si vyskúšate:

 • nástroje a zdroje, ktoré vám pomôžu vo vyučovacom procese pracovať s témou finančnej gramotnosti a prepájať ju medzi predmetmi,
 • prakticky a atraktívne implementovať tému finančné plánovanie do vyučovania,
 • ako sa priblížiť v uvažovaní o financiách mladým ľuďom a lepšie porozumieť medzigeneračným rozdielom.

Domáce zadania Vám pomôžu:

 • skokovo sa posunúť v téme finančná gramotnosť, atraktívnejšie aplikovať tému na vyučovaní a získať okamžitú spätnú väzbu od žiakov.  

Záverečné stretnutie bude venované:

 • vyhodnoteniu a výmene skúsenosti na základe implementovaných krokov na zvýšenie finančnej gramotnosti na vyučovaní,
 • tipom a trikom ako ďalej učiť finančnú gramotnosť.

Organizačné pokyny

Úvodné prednášky budú streamované na facebokovom profile Komenského inštitútu a budú verejne dostupné.

Pre absolvovanie celého vzdelávacieho bloku je potrebné sa vopred prihlásiť (viď odkaz na formulár nižšie). Prihlasovanie je otvorené pred začiatkom vzdelávacieho bloku, ale aj pár dní po zhliadnutí úvodnej streamovanej prednášky.

Účastníkov budeme vyberať na základe vyplnenej prihlášky a budeme zohľadňovať motiváciu, kontext aj predstavu prenosu informácií do praxe. Potvrdenie vybratia do vzdelávacieho bloku Vám finálne potvrdíme minimálne 4 dni pred termínom uzavretého workshopu.

Vybraní účastníci sa zaväzujú zúčastniť sa všetkých častí mesačného vzdelávacieho bloku v stanovených termínoch. Pred prihlasovaním zvážte koľkých vzdelávacích tém sa máte kapacitu reálne zúčastniť. T.j. môžete sa kľudne prihlásiť len na vzdelávací blok v marci a nemusíte sa hlásiť na ďalšie mesačné bloky. Po absolvovaní celého mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti.

Prednášky a webináre v projekte Učitelia v akcii prebiehajú v online priestore cez aplikáciu Zoom. Účasť na vzdelávaní si preto vyžaduje stabilné pripojenie na internet a základné zručnosti práce s počítačom. Nakoľko budú prebiehať interaktívne aktivity a práca v skupinách, potrebuje mať každý účastník funkčnú a zapnutú kameru a mikrofón, aby sa mohol zapájať a byť súčasťou skupiny.

Pre vybraných účastníkov bude vzdelávanie vďaka nášmu partnerovi 365.bank bezplatné.