Efektívne vyučovanie a komunikácia

Viete, že základom úspešného učenia je kvalita vzájomného vzťahu medzi žiakom a učiteľom? Tá stojí na umení vytvárania a podpory pocitu spolupatričnosti, zvládania základných zručností empatickej komunikácie a riešenia konfliktov smerom k dohode, s ktorou sú všetci spokojní. Jedine tak sa zníži počet problémov a vznikne dostatočný priestor na kreatívne učenie. Všetci, teda učitelia i žiaci, budete zažívať menej stresu, viac vzájomného rešpektu a spolupráce. Žiaci zažijú viac úspechu v podobe akademických výsledkov a progresu v osobnostnom raste. Pôjde najmä o zvýšenie miery zodpovednosti a emočnej sebakontroly.

Čo sa naučíte ?

  • Ako hovoriť, aby vás študenti počúvali
  • Ako počúvať tak, aby ste rozumeli, čo vám študenti hovoria
  • Ako vytvoriť v triede pravidlá, ktoré vyžadujú menej donucovania
  • Ako zaviesť disciplínu tak, aby bola účinná a neničila sebavedomie žiakov
  • Ako riešiť problémy tak, aby viedli ku spokojnosti vás aj študentov

Workshop bude viesť lektorka Martina Vagačová.

Teambuilding a projektový manažment

Teambuilding

Časť Teambuilding vedie tím Komenského inštitútu.

Všetci sa spoločne stretneme, spoznáme a zistíme, čo sa nás spája. Okrem toho sa v rámci teambuildingu stretnete so svojimi mentormi, ktorí vás budú sprevádzať pri tvorbe vášho pedagogického projektu.

Projektový manažment

Časť Projektový manažment vedie skúsený kouč a lektor Tomáš Pešek.

Pedagogický projekt je kľúčovou súčasťou ročného vzdelávacieho programu. Nadviažeme na analýzu východiskovej situácie problému, pomôžeme vám definovať SMART ciele (špecifické, merateľné, dostatočne ambiciózne, realistické, ktoré ste schopný/á zrealizovať do konca štúdia), vytvoriť harmonogram aktivít a zvoliť si indikátory, aby ste zistili, či sa vám podarilo problém vyriešiť. Po troch intenzívnych dňoch plných návodov a diskusií budete mať v rukách zrealizovateľný projekt, ktorý bude prospešný pre vašu triedu, kolegov alebo školu a jeho realizácia vás bude vnútorne napĺňať.

Vnímavá škola a trieda

Ako podporovať vnímavosť a citlivosť detí, žiakov, študentov v školskom prostredí a mimo neho? Čo môže učiteľ robiť pre formovanie vnímavej klímy v triede, škole, komunite? Čo prináša storytelling do vyučovania a inkluzívneho vzdelávania? Čo si predstaviť pod rozvojom vnímavého kritického myslenia? Ako pracovať s nízkomotivovanými skupinami žiakov a rodičov? 

Workshop bude viesť lektorka Janette Motlová.

Kritické myslenie a globálne vzdelávanie

Najväčším opakujúcim sa nedostatkom 15-ročných žiakov podľa výsledkov OECD PISA 2015 (NÚCEM, 2016) je uplatniť samostatné, hodnotiace a kritické myslenie. Je to v absolútnom kontraste so zisteniami World Economic Forum, ktoré zadefinovalo najkľúčovejšie zručnosti pre prácu a život v roku 2025 pričom na prvých 5 priečkach sa objavilo: inovatívnosť, schopnosť riešiť problémy, kritické myslenie, kreativita, originalita a iniciatívnosť, teda všetko zručnosti spadajúce do širšieho konceptu kritického myslenia. 

Kriticky mysliaci učiteľ sa sústreďuje na tie prvky a metódy vzdelávania, ktoré žiaka nútia stále hlbšie sa zamýšľať nad problémom, čo nás privádza ku globálnemu vzdelávaniu. Počas workshopu sa pomocou zážitkových aktivít oboznámime s evolúciou nášho mozgu a vyskúšame si, ako prehlbovať u žiakov mieru samostatného myslenia, myslenia v súvislostiach lokálnych aj globálnych a ako pracovať u žiakov s predsudkami a stereotypmi. 

Workshop bude viesť lektorka Zuzana Labašová.

 

Posilnení učitelia a učiteľky: vízia a osobná moc

Workshop vychádza z programu Posilnení učitelia, ktorý podporuje učiteľov v ich líderskej role. Aby sme v živote i práci mohli dôverovať vlastnému “vedeniu” – múdrosti i líderstvu – potrebujeme byť v kontakte so svojimi hodnotami, svojou víziou i osobnou silou. Potrebujeme tiež spoznať náš špecifický učiteľský a líderský prínos a štýl. To nás urobí istejšími v jednaní so žiakmi, kolegami i rodičmi.

Budeme sa tiež venovať otázke „ranku“ – moci a privilégií. Najmä v konfliktoch často vnímame druhú stranu ako silnejšiu než sme v danom momente my sami. Zameriame sa preto na spôsoby, ako mať svoju formálnu moc i osobnú silu viac k dispozícii a ako ju použiť užitočným spôsobom na riešenie situácií v škole.

Workshop bude viesť lektorka a psychoterapeutka Sylvia Ondrisová.

Lenivý učiteľ

Kto by nechcel byť najlepším učiteľom v škole za polovičnú námahu? Workshop ukáže pedagógom ako kvalitne vzdelávať a pritom zbytočne nestrácať energiu. Lenivý učiteľ sa pri realizácii správnej vzdelávacej filozofie, s využitím psychológie, dobrej didaktiky a vhodného osobného manažmentu môže stať hviezdou zborovne – a ešte mu pri tom stačí pracovať najmenej zo všetkých. Veď učiteľ je tým, kto by sa mal svojou prácou baviť a tento workshop k tomu môže veľmi účinne a prakticky napomôcť.

Workshop bude viesť lektor Robert Čapek.