Filozofia (nielen) pre deti

Metóda P4C Mathewa Lipmana prináša ovocie v podobe aktívnej triedy, mysliaceho spoločenstva, v prevencii násilia, či lepších výsledkov v matematike. Metóda vhodná pre všetkých od 4rokov do 99 pomáha rozvíjať kritické, tvorivé, kooperatívne a angažované myslenie; stiera rozdiely, prispieva k zmene atmosféry a demokratizácie výučby, či roly učiteľa.

Ani vás v triede nebaví stáť pred tabuľou a frontálne vysvetľovať učivo žiakom? Nevidíte zmysel v interpretovaní myšlienok niekoho iného, v mojom prípade veľkých filozofov? Nechajte žiakov filozofovať, kriticky uvažovať, meniť nazeranie na svet okolo a vybrať tému ktorejkoľvek vyučovacej hodiny.

Štruktúra vyučovacej hodiny:

  1. Predstavenie podnetu – čítanie textu (alebo iný impulz video, film, hra, fotografia), ktorý umožní prebudiť otázky
  2. Čas k zamysleniu – formulovanie a zapísanie otázok na tabuľu
  3. Výber otázky hlasovaním
  4. Proces hľadania odpovede cez filozofický dialóg
  5. Záverečné zamyslenie a ohliadnutie sa za procesom (spätná väzba a reflexia)

Rola učiteľa, facilitátora – vedúceho diskusie nie je vôbec ľahká, jeho úlohou je sledovať, či diskutujúci vhodne kladú otázky (prehlbujúce diskusiu), uvádza príklady, analógie, dbá na vyváženosť – aby mal každý priestor na vyjadrenie myšlienok, a najdôležitejšia ale aj najťažšia úloha je upozorniť účastníkov na to, ak sa v diskusii dopustia chyby.

Hlavným cieľom môjho mikroprojektu bolo zavedenie metódy filozofie pre deti P4C do vyučovania – jej používanie na hodinách občianskej náuky aj anglického jazyka. Ďalším bola zmena paradigmy vyučovania: od prípravy na písomky k mysleniu, od kvázi diskusie na hodinách k diskusii, kde žiaci pracujú s myšlienkami iných žiakov (rozvíjajú, hodnotia, argumentujú, zdôvodňujú). Ako viesť takéto diskusné hodiny, kde cieľom nie je len myslieť, ale myslieť logicky, v širších súvislostiach, posudzovať problém z viacerých uhlov, snažiť sa vidieť celok, spolupracovať, nadväzovať na myšlienky iných, zvažovať dôsledky, byť otvorený kritike a argumentom a splniť stanovené ciele sa mi podarilo najmä vďaka absolvovaniu intenzívneho kurzu metódy P4C (www.P4C.cz).

Autor: Katarína Jakubcová
Škola: Evanjelická spojená škola Martin
Web projektu: https://ciernalabut.sk/5296/namiesto-diktovania-poznamok-o-filozofii-uci-deti-filozofovat-posilnuje-tak-ich-kriticke-myslenie-aj-vyjadrovacie-schopnosti/