fbpx

Projekty

Filtrovať podľa:

Komunikácia hrou
Dominika Angelovičová
Cieľom môjho projektu bolo zlepšiť úroveň sociálno-komunikačných zručností policajtov prostredníctvom zážitkovej pedagogiky. Ako najčastejší problém policajných tímov sa uvádza slabo...
Matematické a informatické prechádzky
Silvia Haringová
Cieľom projektu Matematické a informatické prechádzky bolo priniesť do vyučovania matematiky a informatiky nový spôsob vyučovania. Vyučovanie vonku, formou prechádzok....
Jedno srdce – mnoho tvárí
Renáta Železňáková
Prostredníctvom projektu „JEDNO SRDCE – MNOHO TVÁRÍ“ som sa pokúsila priniesť do výučby rozvoj emocionálnej stránky ľudskej osobnosti. Počas projektu...
Krok vpred
Anna Marušková
Môj pedagogický projekt mal podporiť a budovať emocionálnu odolnosť žiakov. Pomôcť im v schopnosti čeliť životu tvárou v tvár. Naučiť...
7 návykov úspešnej odbornej školy
Lenka Jancíková
Spoločenská situácia, rozvoj technológií, či rýchlo sa meniaci svet ukazujú, že odborné školstvo sa potrebuje zamerať aj na hodnoty a...
…aby veci dávali zmysel… Ročníkové práce s využitím medzipredmetových vzťahov
Ingrid Žiškovská
Cieľom môjho projektu bolo na základe ročníkovej práce zvýšiť využívanie medzipredmetových vzťahov na vyučovacích hodinách. Na jej pozadí som vyzdvihla...
Dobrí holubi sa vracajú
Jana Šošovičková
Cieľom môjho projektu Dobrí holubi sa vracajú bolo vytvoriť model spolupráce s dobrovoľníkmi predovšetkým z radov absolventov školy. Tí by...
Spolu – práca (na hodinách matematiky)
Katarína Čárska
Cieľom môjho projektu bolo priniesť na bloky matematiky témy, ktoré ju prepájajú s inými predmetmi. Sú to témy globálneho vzdelávania,...
Vdýchnime spoločne našej škole život
Katarína Dudrová
Hlavným cieľom môjho projektu bolo zaktivizovanie činnosti Žiackej školskej rady, ktorá bola na škole niekoľko rokov len čisto administratívnou záležitosťou....
Montematika
Matej Bruncko
Cieľom projektu bolo oboznámiť odbornú a širšiu verejnosť s prácou s montessori materiálmi z matematiky. Vznikla podporná skupina jedenástich ľudí...
Živý odkaz dejín – charakterové vzdelávanie v predmete dejiny regiónu
Monika Koncošová
Zámerom môjho projektu bolo podnietiť k zmenám vo výchovno-vzdelávacom procese školy. Potreba zmeny výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci SOŠ Tisovec spočívala...
Čím byť či nebyť
Monika Timková
Zámerom projektu Čím byť či nebyť bolo vytvoriť model kvalitného kariérneho poradenstva na druhom stupni ZŠ. V septembri 2020 som na...
Činnostné učenie
Ľubica Demčáková
Dnešné deti majú k dispozícií obrovské množstvo informačných zdrojov, a preto suché poskytovanie informácii verbálnou formou je pre nich nezáživné....
Matematika konštruktívne
Patrícia Vrábová
Cirkevná základná škola v Námestove učí matematiku tradičným štýlom výučby. Žiaci v triedach nemajú tento predmet nejako zvlášť radi, až sa postupne stáva...
So vzdelaním k charakteru
Petra Tibenská
Charakterové vzdelávanie je v slovenských školách takmer neznáme. V našej škole si síce uvedomujeme potrebu nielen vzdelávať, ale aj vychovávať,...
DOBROdružstvo v nás
Danka Čopanová
Žiaci v mojej triede tvoria menšie skupinky, niektorí sú dokonca vyčlenení mimo skupinu spolužiakov. Je pre nich náročné riešiť problémy spoločne....
Ako začať učiť a nezblázniť sa
Petra Balejová
Projekt má riešiť problematiku podpory začínajúcich učiteľov v pedagogickej praxi, počas adaptačného procesu, ale i niekoľko rokov po ňom. Po...
Deti s vývinovými poruchami učenia a poruchami pozornosti
Zuzana Vogelová
Rodičia, ktoré majú deti s vývinovými poruchami učenia, veľa krát nevedia ako pracovať s týmito deťmi doma. Anglický jazyk je pre deti...
S farbami a štetcami biola je za nami
Zuzana Poľanská
Mikroprojekt „S farbami a štetcami biola je za nami“ bol o zavádzaní pravidelného blokového vyučovania predmetov biológia a výtvarná výchova...
Teachers First (učitelia majú prednosť)
Peter Pirončiak
Učitelia nedostávajú príliš veľa možností na svoj profesijný rozvoj v rámci školy, alebo je ich rozvoj veľmi individuálny. Neinformovanosť a...
All Booked
Ivana Sopúchová
Primárnym zámerom projektu „All Booked“ bolo pritiahnuť k literatúre aspoň časť študentov školy, ktorí o ňu prejavujú nepatrný alebo dokonca žiadny záujem....
Zavedenie účinného spôsobu participatívneho riadenia školy
Katarína Podolanová
Cieľom projektu bolo zaviesť účinný, participatívny spôsob riadenia školy. Prioritná cieľová skupina boli učitelia školy, ktorí sa do projektu zapojili...
Chyť sa do siete
Petra Belanová
Projekt Chyť sa do siete je o sieťovaní škôl a vytváraní školských komunít prostredníctvom workshopov a návštev v školách, s...
Podporný systém pre slaboprospievajúcich žiakov a žiakov
Michal Rybár
Zámerom projektu bolo vytvoriť pilotný poškolský/mimoškolský podporný systém pre žiakov s problémovým správaním a slabým prospechom. Cieľom bolo odstrániť fenomén...
Chcem byť učiteľom? Chcem byť učiteľom!
Lucia Šepeľáková
Cieľom môjho projektu bolo prostredníctvom systematickej podpory študijného poradcu (tútora - mňa) zlepšiť oblasť vnútornej motivácie v jednej skupine študentov prvého...
Živá matematika
Katarína Vajkai
Projekt „ŽIVÁ MATEMATIKA“ bol zameraný na zlepšenie hodín matematiky s využitím zážitkových metód v triede a outdoorových aktivít na školskom dvore i v prírode....
Za lavicou trochu inak
Erika Sabelová
Môj projekt s názvom Za lavicou trochu inak bol určený učiteľom 1.stupňa v regióne Horné Kysuce, zúčastnených bolo 8 učiteľov...
Na Ž-Ú-R treba troch
Eduard Gemza
Pri mojej práci a poslaní som vnímal ako najväčšiu prekážku veľmi problematická práca s rodičmi, nedostatočná komunikácia a záujem rodičov...
Umenie v etike
Františka Fehérová
Komunikácia je základným znakom bytia človeka. Cieľom môjho projektu bolo zlepšiť verbálnu a neverbálnu komunikáciu žiakov. Rozvíjať komunikačné schopnosti, rozoznať základné...
Hrdinovia nášho mesta, o ktorých sa nehovorí
Ľubica Tomková
Začalo sa to príbehom môjho starého otca. Ako mladý dvadsaťročný chlapec sa dostal do koncentračného tábora v Nemecku. Prežil. Domov sa...
Aby dejepis bavil
Lenka Šišmičová
Môj projekt bol zameraný na dejepis v deviatom ročníku, kde je až trojhodinová týždenná dotácia. Vyučovaciu hodinu si predstavujem viac ako...
Kúzelná fyzika
Monika Gombošová
Cieľom môjho mikroprojektu pod názvom Kúzelná fyzika je zvýšiť záujem žiakov II.stupňa k predmetu fyzika prostredníctvom zážitkového učenia, žiackeho bádania a rovesníckeho...
Mäkké zručnosti vs. odborné vedomosti
Tímea Danková
Mäkké zručnosti sa dostali do popredia záujmu predovšetkým vďaka zamestnávateľom, ktorí u absolventov stredných škôl vyžadujú predovšetkým spoluprácu, kreativitu, schopnosť riešiť...
Zážitková matematika s Geogebrou
Karin Macháčová
Cieľom projektu bolo zatraktívniť vyučovanie matematiky a zvýšiť záujem o matematiku v triede Kvarte využitím dynamického softvéru  Geogebra, zároveň podporiť záujem učiteľov...
Motivácia neopúšťaj ma (Dalton na hodinách AJ)
Barbora Ďurovcová
Projekt vystihuje už jeho názov „Motivácia neopúštaj ma (Dalton na hodinách AJ). Zámerom projektu bolo zvýšenie a udržanie motivácie u študentov v...
Pripravím sa na život
Viktor Verba
Hlavným zámerom pedagogického projektu „Pripravím sa na život“ bolo rozvinúť vybrané soft skills u žiakov mojej triedy prostredníctvom triednických hodín...
Programovanie ako ho nepoznáme
Martin Cápay
Programovanie hardvéru umožňuje študentom vyvíjať hmatateľné produkty. Veľkou výhodou „fyzického zapojenia“ je pohľad na informatiku, ktorý podporuje kreativitu a učenie...
Učiteľ – rodič – dieťa, spolu na jednej lodi
Helena Weszelovszká
V každej základnej škole je v centre pozornosti dieťa. Jeho úspešnosť priamoúmerne závsí od kvality vzťahu medzi učiteľmi a rodičmi. Akýkoľvek nesúlad...
Bez šikany
Jana Šuchterová
Projekt Bez šikany slúži k prevencii šikany žiakov v školách. Aktivity sú realizované formou zážitkových aktivít prostredníctvom žiackeho parlamentu. Cieľom...
Spoločne meníme klímu školy
Nataša Rokická
Ak majú ľudia medzi sebou pozitívne vzťahy, klíma je priaznivejšia . Ovplyvniť klímu školy môžu všetci. V projekte boli hlavnými...
Škola ako tím, (ktorý hrá pre deti/s deťmi)
Radoslav Plánička
Projekt sa venuje posilneniu spolupráce s rodičmi a vzájomného porozumenia - zlepšeniu klímy v škole a tiež vytvoreniu jasnejších pravidiel a smerovania školy. Moje skúsenosti ukazujú,...
DUŠA VIE – projekt na podporu duševného zdravia
Zuzana Perdíková
Projekt je zameraný na podporu duševného zdravia prostredníctvom viacerých aktivít v triede 2.G na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v...
ZAČÍNAME SO ZVIERACOU FARMOU ( zodpovednosť a spolupráca)
Mária Ondrisková
Jeden tím - žiaci 2. ročníka, rodičia, učiteľka, zvieratká = spolupracujúci, slušný a zodpovedný človek. Spoločný cieľ, spolupracovať v tíme,...
„Spolu vytvoríme našu školu“ Participatívna tvorba vízie školy.
Silvia Oleníková
Cez mikroprojekt „Spolu vytvoríme našu školu“ som mala zámer zaviesť systémový prístup myslenia v riadení zmeny v škole v kontexte...
Čítanie radosťou nie starosťou
Jozef Šujak
Projekt Čítanie s radosťou je súhrnom aktivít zameraných na podporu pozitívneho vzťahu k čítaniu, rozvoju čítania a interpretácie, vyjadrovania sa o obsahu textu. Aktivity...
Hľadanie výnimočnosti
Mária Mydlová
Prijatie žiaka na strednú školu je pre väčšinu prvákov medzníkom.  Majú veľké očakávania aj obavy z nového prostredia. Sú odhodlaní...
Spoločne tvoríme dejiny
Rebecca Murray
Predstavte si hodiny dejepisu, na ktorých sa nenapíše ani čiarka nadiktovaných poznámok, ale zato sa steny triedy zakreslia pravekými maľbami,...
Aktivizácia mladých z generačnej chudoby prostredníctvom dobrovoľníctva a zážitkového učenia
Michaela Mozolová
  V projekte sme spolu s kolegami z Človeka v ohrození a Outward Bound Slovensko upravili a testovali metodiku práce...
Spolu to dáme… ako vytvoriť pohodovú pracovnú atmosféru
Svetlana Chábelová
Projekt Spolu to dáme  naštartoval hľadanie spoločnej cesty pedagogického tímu. Cieľom bolo pracovať na vytvorení jednotného, motivovaného a otvoreného kolektívu. Cieľovou...
Chemická šou
Jana Cibulková
Chemická šou je zaujímavou a zábavnou formou vyučovania chémie nielen pre žiakov 8. ročníka na základnej škole. Jej hlavným cieľom...
Montessori na každej škole!
Janka Kmeč Koščová
V tomto projekte som sa venovala zavádzaním prvkov Montessori pedagogiky do bežnej základnej školy. Mojim zámerom bolo, aby čo najviac žiakov...
Dobre fungujúca triedna komunita
Peter Humay
Pedagogický projekt zameraný na prepojenie triedneho učiteľa, žiakov a rodičov s cieľom  zlepšiť klímu v triede a snažiť sa spolu fungovať na základe  rešpektu,...
Spájanie komunít
Martina Kantorisová
Umenie spojilo deti dvoch svetov, dvoch kultúr. V slobode a bezpečnom prostredí školy, v blízkosti umenia, si osvojovali vedomosti o vybraných slovách, ale aj...
Mindfulness – superschopnosť pre spokojný a úspešný deň v škole
Miriama Glovňová
Mindfulness je vedecky overený koncept, ktorý znižuje stres, napätie a agresivitu, ale takisto prispieva k rozvoju pozitívnych emócií a zlepšuje...
Filozofia (nielen) pre deti
Katarína Jakubcová
Metóda P4C Mathewa Lipmana prináša ovocie v podobe aktívnej triedy, mysliaceho spoločenstva, v prevencii násilia, či lepších výsledkov v matematike. Metóda vhodná...
Školskí asistenti
Viera Máša Orogváni
Pracujem tretí rok ako asistentka učiteľa, na základnej škole. Momentálne „asistujem“ na druhom stupni. Za tieto roky sa mi nepodarilo...
Trinásta záhrada
Katarína Kresaňová
O Trinástej záhrade Tento mikroprojekt má tajuplný názov Trinásta záhrada. V strede našej školy bolo odjakživa átrium so stromami a s betónovou...
Brúsenie diamantu
Michal Horváth
Zámerom projektu bolo rozvíjanie soft skills žiaka, ako je napríklad budovanie zdravého sebavedomia, kritického myslenia a pohľad na vnútornú motiváciu. Projekt...
Nie sú body ako body
Janette Jirkův Lacková
Na hodinách dejepisu zavádzam metódu štvorstupňového hodnotenia, ktoré reaguje na prirodzené talenty žiakov, ich snahu a napredovanie. Využívam pri tom...
Čítanie nás baví
Ibolya Straussová
Aby si vytvorili deti kladný vzťah k čítaniu od najnižších ročníkov, v druhom a treťom ročníku sme sa na našej škole rozhodli zaviesť...
Čo viem
Martina Štesková
V každom z nás sú rôzne talenty, každý z nás má svoje silné stránky. Preto sme sa rozhodli odhaliť ich...
Kin – ball: zábavná a nestresujúca telesná výchova
Miroslav Kseňák
Zahrnutím tejto hry do hodín telesnej výchovy je možné vyrovnávať rozdiely, takže spolu môžu ľahko hrať dievčatá a chlapci, rýchlejší...
Čo potrebujú Janíčko a Marienka, aby sa nestratili v lese
Tomáš Macko
Janíčko a Marienka. Rozprávková klasika. Alebo príbeh o nepripravenosti na život tam vonku s takmer tragickým koncom, ktorý vyvoláva znepokojivé...
Kolobeh prírody – učenie sa v integrovaných tematických blokoch
Margaréta Knapíková
V prírode sa dejú zmeny, moja duša tiež sa mení. V projekte Kolobeh prírody spoznávame svet od svojho najbližšieho okolia....
Vytvorme si druhý domov
Ľubica Bezeková
Škola sa často označuje za druhý domov, nakoľko v priestoroch školy trávia deti väčšinu času svojich dní a svojho života. Prostredie školy...
Inklúzia rodičov do vzdelávacieho systému
Ľubica Noščáková
Inklúzia rodičov do vzdelávacieho systému je projekt, ktorý ponúkne pre školy, učiteľov a rodičov formou e-booku overené návody, postupy a činnosti...
Dráma a improvizácia na hodinách AJ
Petra Strigáčová
Spontánnosť, hravosť, zábava, hudba, tanec, zaujímavý príbeh… Toto sú kľúčové momenty divadla, na ktorom chceme pracovať s deťmi na hodinách angličtiny…...
Mapy učebného pokroku
Lenka Mihalicová
Témou a cieľom mikroprojektu je problematika Máp učebného pokroku a snaha zmeniť spôsob hodnotenia žiakov na slovenských školách. Východiskom je projekt...
Učíme sa pre život
Dagmar Svoreňová
Mikroprojekt Učíme sa pre Život som vytvorila pre žiakov základnej školy a dá sa použiť na akomkoľvek type základnej školy....
Aplikácia princípov daltonského vyučovania vo výuke na druhom stupni ZŠ
Michal Bohuš
Môj mikroprojekt je zameraný na využívanie prvkov daltonského plánu vo vyučovaní na II. stupni ZŠ. Hlavným cieľom projektu je v...
Refresher pre učiteľov
Zuzana Révészová
Jedným z problémov slovenského školstva je vyhorenie učiteľov, ktorí pracujú s deťmi z odlišného socio-kultúrneho prostredia. Mnohí prestávajú vidieť zmysel vo svojej práci,...
Do lesa hrať poďme sa
Veronika Suváková
Prírodovedný program pre deti predškolského veku (3-6 rokov) a homeschoolerov 1. stupňa ZŠ, podporujúci rozvoj praktických zručností, znalostí a kreativity...
Učiteľ ako sprievodca
Slavomír Matejka
Mentor bol priateľ kráľa Odysea. Keďže bol Mentor múdry a rozvážny, Odyseus mu zveril do výchovy svojho maloletého syna Télemacha,...
Divadlo Fórum – krok za krokom
Zuzana Kráľová
Divadlo fórum (ďalej len skratka DF) je pomenovanie pre interaktívne inscenačné techniky využívané vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho podstatou je interaktivita...
Hejného matematika a rodičia
Stanislava Opátová
Na ZŠ s MŠ v Nižnej učíme podľa metódy VOBS /Vyučovanie orientované na budovanie schém/ už štvrtý rok. Je to...
Konštruktivizmus na hodinách chémie
Petra Psotová
Keďže chémia je PRÍRODNÁ VEDA, cieľom môjho mikroprojektu je, aby žiaci počas hodín chémie pracovali ako vedci, nie, aby v...
Rozvoj altruizmu alebo „Ako konať dobro“
Peter Uhrin
Každý deň čelíme veľkému množstvu volieb a rozhodnutí. Každučká z nich sa spravidla zjednoduší na jednoduchú voľbu medzi dobrom a zlom. Záleží len na...
Ako na reflexiu?
Marta Páleníková
Prečo začať s reflexiou už na 1. st. ZŠ? V bežnom živote, v rodine, v triede i na poradách v škole sa stretávame s tým, že ťažko...
Šach a logické myslenie
Michal Vrba
Cieľom projektu je vypracovanie súboru úloh pre deti vo veku 5-7 rokov, ktoré začínajú so šachom. Pri deťoch v tomto...