Živý odkaz dejín – charakterové vzdelávanie v predmete dejiny regiónu

Zámerom môjho projektu bolo podnietiť k zmenám vo výchovno-vzdelávacom procese školy. Potreba zmeny výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci SOŠ Tisovec spočívala v potrebe prechodu od encyklopedických vedomostí k zručnostiam a schopnostiam potrebných pre život. Snahou školy bolo hľadať možnosti zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu najmä smerom k rozvoju schopností a zručností študentov. 

Súčasťou ŠkVP SOŠ Tisovec v odbore manažment regionálneho cestovného je aj predmet dejiny regiónu. Ten podporuje implementáciu regionálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Vedie žiakov k poznaniu regionálnej histórie, zvykov, tradícií či historických a politických udalostí. Študenti poznávajú život významných osobností regiónu, čo umožňuje formovať ich pozitívny vzťah k regiónu. Rozvíja sa tak i vzťah k vlasti a vlastenecké cítenie. Vo viacerých predmetoch v rámci ŠkVP je implementovaná regionálna výchova ako prierezová téma, ktorá predstavuje významné miesto pri formovaní hodnôt a postojov žiakov k okoliu, k svetu, k sebe samým, k životu v 21. storočí. 

Snahou školy je orientovať vyučovanie nielen na encyklopedické vedomosti, definície, ale aj na charakterové vzdelávanie. Dôraz kladieme na aktívne zapojenie študentov do edukačného procesu a na rozvoj ich kľúčových kompetencií.

Záverečnú prezentáciu projektu “Živý odkaz dejín – charakterové vzdelávanie v predmete dejiny regiónu” nájdete TU.

Autor: Monika Koncošová
Škola: SOŠ Tisovec
Miesto realizácie projektu: Tisovec
Určené pre: Stredné školy
Ročník programu: 2020/21
Materiál na stiahnutie: