Živá matematika

Projekt „ŽIVÁ MATEMATIKA“ bol zameraný na zlepšenie hodín matematiky s využitím
zážitkových metód v triede a outdoorových aktivít na školskom dvore i v prírode. Cieľom projektu
bolo v rámci hodín matematiky v 3. a 4. ročníku ZŠ zaradiť témy z reálneho života, ktoré sú deťom
blízke, napr. nakupovanie, príprava oslavy narodenín, pečenie koláča, šitie vrecúšok, konštrukcia
vlastných modelov, pri ktorých si deti uplatňujú a prehlbujú osvojené matematické vedomosti.
Realizáciou outdoorového učenia riešiť praktické matematické úlohy vonku, pri ktorých si deti
overujú matematické postupy a rozvíjajú špecifické matematické myslenie: logiku a priestorové
vnímanie.

Na základe získaných zážitkov a skúseností môžem konštatovať, že sa u žiakov zvýšil
záujem o učenie, posilnila sa ich aktívna práca na hodinách, podporila sa ich tvorivá činnosť,
zvedavosť a chuť objavovať. Žiaci prežívali radosť, zlepšili sa ich vzťahy, rozvíjali sa ich sociálne
zručnosti ako napr. spolupráca, komunikácia, riešenie problému, ktoré sa naučili uplatňovať
v rôznych situáciách.

Živá matematika Záverečná prezentácia

Autor: Katarína Vajkai
Škola: Základná škola Ul. Pohraničná 9, Komárno
Ročník programu: 2019/20
Materiál na stiahnutie: