Kúzelná fyzika

Cieľom môjho mikroprojektu pod názvom Kúzelná fyzika je zvýšiť záujem žiakov II.stupňa k predmetu fyzika prostredníctvom zážitkového učenia, žiackeho bádania a rovesníckeho učenia zaradením jednotlivých experimentov do vyučovania. Je zameraný na podporu prírodovedného vzdelávania. Pokusy boli súčasťou  hodín fyziky, boli rôzne zábavné aj bádateľské. Žiaci pracujú v skupinách, navzájom si pomáhajú, starší učia mladších. Vyučovanie je pre nich zaujímavé a získané vedomosti sú dlhodobejšie. Spôsoby, ktoré využíva na výuku na hodinách, sú pre žiakov objavujúce a podporujú záujem o fyziku. Za veľké plus považujem rovesnícke učenie, kde mali možnosť učiť starší žiaci mladších. A veľmi dôležité bolo počas projektu, že žiaci sa mohli prezentovať, dostávali priestor na vyučovacích hodinách ale napr. aj na rovesníckom učení sa žiakov. Aj v budúcom školskom roku budem pokračovať v projekte, ale budú to noví žiaci, a pravdepodobne v rovnakých ročníkoch.

Autor: Monika Gombošová
Škola: Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
Miesto realizácie projektu: Kremnica
Ročník programu: 2019/2020