Mindfulness – superschopnosť pre spokojný a úspešný deň v škole

Mindfulness je vedecky overený koncept, ktorý znižuje stres, napätie a agresivitu, ale takisto prispieva k rozvoju pozitívnych emócií a zlepšuje zdravotný stav.Cieľom mikropojektu je na hodinách anglického jazyka  formou techník, hier a cvičení počas školského roku 2017/2018 u žiakov ZŠ (2 ročník a 9. Ročník)

·         zaviesť do vyučovacieho procesu prvky mindfulness (mindfulness in school project)

·         zvýšiť u žiakov  schopnosť koncentrácie a pozornosti

·         zatraktívniť a zefektívniť  výchovno-vzdelávací proces

·         zlepšiť u žiakov vzťah ku škole a vzdelávaniu (konkrétne k angličtine)

·         prijať zodpovednosť za vlastné vzdelávanie

·         zlepšiť sociálne kontakty a klímu v triede

·         naučiť žiakov porozumieť emóciám vlastným a druhých

·         zlepšiť osobnú pohodu, radosť zo života a naučiť sa relaxovať

Témy jednotlivých blokov

1.      Úvod do mindfulness (čo je/čo nie je minfulness a ako mi môže pomôcť)

2.      Hra s pozornosťou (vytrénuj si svoju myseľ)

3.      Skrotenie zvieracej mysle (zvedavosť a láskavosť)

4.      Rozpoznaj svoje obavy (uvedom si, ako sa myseľ s tebou zahráva)

5.      Byť tu a teraz (od reakcie k odpovedi)

6.      Vedomý pohyb (udrž si hlavu na krku)

7.      Zachovaj si odstup (pozoruj myšlienky vo svojej hlave)

8.      V ústrety prekážkam (ako zvládnuť svoje emócie)

9.      Otvor svoje srdce (mindfulness + heartfulness)

10.  Všetko dohromady (zhrnutie)

Výsledkom tohto pilotného projektu je zmena systému vyučovania na hodinách anglického jazyka (primárne) a na základe získaných skúseností následná aplikácia aj na iné predmety v rámci ZŠ.

Na základe porovnania výsledkov pre a post testov by mali žiaci dosahovať preukázateľné zlepšenie v oblasti pozornosti oproti kontrolnej skupine. Učitelia zapojených tried by mali zaznamenať zlepšenie pozornosti na hodinách, klímy v triedach a zníženie prejavov agresívneho správania.

Autor: Miriama Glovňová
Škola: SOŠ Polytechnická
Miesto realizácie projektu: Nitra
Ročník programu: 2017/2018