Refresher pre učiteľov

Jedným z problémov slovenského školstva je vyhorenie učiteľov, ktorí pracujú s deťmi z odlišného socio-kultúrneho prostredia. Mnohí prestávajú vidieť zmysel vo svojej práci, pretože väčšinu žiakov vidia v rovnakej sociálnej situácii, ako boli rodičia týchto žiakov. Žiadny z učiteľov však nie je odborne pripravený vzdelávať deti z odlišného socio-kultúrneho prostredia (nielen rómske). Odborníci z rôznych firiem majú podporu, teambuildingy či koučing – školstvo disponuje len množstvom akreditovaných školení, ktoré idú úplne mimo realitu a potrieb učiteľov.

Vieme však pracovať s inakosťou? Ako chceme dosiahnuť, aby sa naši žiaci s rôznym znevýhodnením v živote posúvali? Vieme využiť ich potenciál či talent?

Projekt „Refresher pre učiteľov“ sa zaoberal prístupom učiteľov k vzdelávaniu detí z odlišného socio-kultúrneho prostredia. Cieľom projektu bol refresh (obnova) prístupu učiteľov. Formou stretnutí a workshopov pre učiteľov s odborníkmi na danú problematiku. Stretnutia pre učiteľov boli zamerané na prácu s inakosťou „in“ a inakosťou „out,“ pohľadom na stereotypy a predsudky i na metodiku práce s online Živými knižnicami.

Počas projektu sme realizovali:

 • Úžasný workshop s Janette Maziniovou – Motlovou pre 19 účastníkov.
 • Vytvoriť užšiu skupinu 7 pedagógov, ktorú odporúčala lektorka pozorovaním
  (tieňujúcou lektorkou) na workshope. Skupina sa aktivizovala, realizovala aktivity s využitím metód
  osvojených na workshope.
 • Aktivity s online Živou knižnicou v 7 triedach (2., 5., 6., 8. a 9.. ročník) – 90 minútové
  bloky s využitím metodiky, osvojenej na workshope; aktivizovať žiakov (a tým aj učiteľov), že pozvali
  aktéra online Živej knižnice na reálne stretnutie. Niekoľkí ľudia, ktorí sledovali priebeh projektu sa
  pýtali, či nie je skôr zameraný na žiakov, keďže učitelia s nimi realizovali aktivity. Či pre učiteľov
  nebol určený len workshop. Čo však viac povzbudí, „refreshne“ učiteľa, ako vydarená hodina?
  Stačilo zmeniť klasický vzorec vyučovacej hodiny (tabuľa, krieda, prednáška) na blokové vyučovanie
  s využitím riadeného sledovania videa, interaktívnymi aktivitami zážitkového učenia, prepojiť
  predmety. A učitelia ohromene počúvali úplne iné reakcie žiakov, nečakané diskusie, záujem
  a konečné nadšenie zo stretnutia s Maťom. Koľko sa naučili žiaci, ale koľko učitelia! Došlo ku
  vzácnej synergii, ktorá je veľkou pridanou hodnotou projektu.
 • S vytvorenou užšou skupinou pedagógov v škole sa neformálne stretávať, diskutovať, konzultovať,
  zaktivizovať ju; plánovať založenie OZ a venovať sa aj neformálnemu vzdelávaniu a mentoringu
  žiakov;
  – Pozorovať kvalitatívne zmeny u učiteľov a žiakov (popísané v bode 4);
 • Prezentácia projektu na webovej stránke školy, na informačnej nástenke v škole, tlačovou správou
  v médiách; na Metodickom dni pre pedagogických zamestnancov špeciálnych ZŠ v Košickom kraji;
  – Zapracovali sme metodiku práce so Živou knižnicou do dokumentov školy.
Autor: Zuzana Révészová
Škola: Špeciálna ZŠ Odborárska 2
Miesto realizácie projektu: Košice
Určené pre: pedagógov
Ročník programu: 2016/2017
Materiál na stiahnutie: