fbpx

Dominika Angelovičová

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice

Psychologické a pedagogické vzdelanie som získala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Praktické skúsenosti som získala ako psychológ v manželskej poradni a momentálne ako učiteľ na Strednej odbornej škole Policajného zboru, kde učím predmet etika a psychológia policajnej práce. Do policajného vzdelávania sa snažím vniesť inovatívne prvky zážitkového učenia, rozvoja osobnosti a sebariadenia policajta a rozvoj soft skills poslucháčov.

Ukončila som taktiež psychoterapeutický výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii. Venujem sa práci s párom, oblasti lektorovania komunikačných zručností, zvládania stresu a krízovej intervencii, teda práci s človekom v akútnej náročnej životnej situácii. Pôsobím v Krízovom intervenčnom tíme Ministerstva vnútra SR. Spolupracujem s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach, kde poskytujem poradenstvo najmä manželom v kríze, ale aj partnerom a jednotlivcom. Poradenstvo poskytujem aj v rámci Národného týždňa manželstva.

Celú svoju profesijnú prax spájam pedagogiku a psychológiu. Už ako malá som rodičom povedala, že raz budem učiteľkou aj napriek tomu, že k psychológii som mala tiež blízko. Tak či onak, snažím sa obe svoje vášne skĺbiť a zdokonaľovať sa v nich. Mojím životným mottom je citát V. E. Frankla: „Našiel som význam svojho života tým, že som pomáhal druhým nájsť význam pre ich život.“ A to je pre mňa životná výzva, ktorá sa dá napĺňať aj v učiteľskej aj v psychologickej praxi.